ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ภาษิตา ไชยวงศื Alpha / Kerry ON68000023597TF 05 มี.ค. 2564
2 ธนฤทธิ์ พรมภา Alpha / Kerry ส่งสินค้าเอง 05 มี.ค. 2564
3 สิรินาฎ หนูขาว Alpha / Kerry ON680000217862C 03 มี.ค. 2564
4 บริษัท แอสปาย ไอเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่) Alpha / Kerry ALP017221758 03 มี.ค. 2564
5 สุดารัตน์ นรินทร์ Alpha / Kerry ON68000021789RK 03 มี.ค. 2564
6 บริษัท คิดส์มาเนีย จำกัด Alpha / Kerry ON68000020202BV 01 มี.ค. 2564
7 มานิตา ตันติวุมิพงศ์ Alpha / Kerry ON680000201967P 01 มี.ค. 2564
8 อภันตรี โอชะกุล Alpha / Kerry ON6800001791232 26 ก.พ. 2564
9 เพชรริตา เชิงงาม Alpha / Kerry ON68000016705LY 24 ก.พ. 2564
10 อารีรัตน์ Alpha / Kerry PTNK000004992F2 23 ก.พ. 2564
11 ฮานาน ยาลอ Alpha / Kerry PTNK000004991LL 23 ก.พ. 2564
12 กุลปิยา ปิยปสุต Alpha / Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ALP017221754 22 ก.พ. 2564
13 นางสาวอภิญญา ประมาณพล Alpha / Kerry ON680000150832F 22 ก.พ. 2564
14 คุณอาร์ต Alpha / Kerry ON68000013245MB 19 ก.พ. 2564
15 รินทราย ชาญเชิงรบ Alpha / Kerry ALP017221752 19 ก.พ. 2564
16 บ.เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส์(ไทยแลนด์) จำกัด Alpha / Kerry ALP017221751 18 ก.พ. 2564
17 วาสนา คันธบุษบง Alpha / Kerry ALP017221750 18 ก.พ. 2564
18 ณัฐณิช จินะ Alpha / Kerry ON68000011675HK 17 ก.พ. 2564
19 ณัชฐานันท์ Alpha / Kerry ON68000011668GK 17 ก.พ. 2564
20 สินีนาถ ศรีรักษา Alpha / Kerry ON68000011672GJ 17 ก.พ. 2564
21 บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Alpha / Kerry PTNK000003454NW 16 ก.พ. 2564
22 พัดชา เอลาฬุกานนท์ Alpha / Kerry ON68000010621LN 15 ก.พ. 2564
23 แจ่มจรัส วิชัยสืบ Alpha / Kerry ALP017221747 15 ก.พ. 2564
24 สายสมุย พัดชู Alpha / Kerry ON68000007861KY 11 ก.พ. 2564
25 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด Alpha / Kerry ALP017221744 11 ก.พ. 2564
26 Nantiya Alpha / Kerry ALP017221745 11 ก.พ. 2564
27 บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด Alpha / Kerry ALP017221746 11 ก.พ. 2564
28 กฤษดา ลีมาสวัสดิ์กุล Alpha / Kerry PTNK000002049GG 10 ก.พ. 2564
29 อรุณี อรรจนาทร Alpha / Kerry ALP017221742 09 ก.พ. 2564
30 สุรางคนางค์ กาญจนสมคิด Alpha / Kerry ALP017221743 09 ก.พ. 2564
31 สัชฌุกร ยอดเรือน Alpha / Kerry ON680000057307V 08 ก.พ. 2564
Engine by shopup.com