ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 Melanie Lim Kerry ON68000057227 21 ส.ค. 2562
2 ธงธิป กีรติวิทยานันท์ Kerry ON68000056632 20 ส.ค. 2562
3 พนัสรมย์ พูลสวัสดิ์ Kerry ON68000056634 20 ส.ค. 2562
4 ณัฐชา ทรงเรืองศรี Kerry ON68000056635 20 ส.ค. 2562
5 รัญสญา ธนานิธิยา Kerry มารับเอง 20 ส.ค. 2562
6 Kanokwan Saythanu Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000055566 19 ส.ค. 2562
7 ปัณณ์กาญจน์ เยาวศรีสุวรรณ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000055561 19 ส.ค. 2562
8 ปิยะฉัตร นุ่มเนียม Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000055560 19 ส.ค. 2562
9 อาทิตย์ วงษา Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000055557 19 ส.ค. 2562
10 ACCOUNTING(REXXAM) Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000055553 19 ส.ค. 2562
11 ปกรณ์ ชุตินิมิตกุล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000055548 19 ส.ค. 2562
12 รดามณี กันศรีนวกุล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001085874 16 ส.ค. 2562
13 ชญานี รักทางธรรม Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001085872 16 ส.ค. 2562
14 พงษ์พันธ์ เวชอนันทนุรักษ์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001085871 16 ส.ค. 2562
15 อินทิมา วงศ์กระจ่าง Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) มารับเอง 16 ส.ค. 2562
16 ACCOUNTING(REXXAM) Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001085072 16 ส.ค. 2562
17 นางสาวบุษกล บุญวัฒนเจริญ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001085071 16 ส.ค. 2562
18 สาวิตรี ปรีดาสุทธิจิตต์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001084104 15 ส.ค. 2562
19 วุฒิพงค์ แซ่ห่าน Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001084101 15 ส.ค. 2562
20 สุจิตรา วิชัยแสง Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001083078 14 ส.ค. 2562
21 ภาณุวัฒน์ สุรินวงศ์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001083077 14 ส.ค. 2562
22 สโรชา ดีบุญชัย Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050645 13 ส.ค. 2562
23 ภัทร์ชมน ชื่นสำนวล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050644 13 ส.ค. 2562
24 วรวลัญช์ ปั้นเพ็ง Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050643 13 ส.ค. 2562
25 พิมพ์นารา สินทวีวงศ์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050641 13 ส.ค. 2562
26 นันทกานต์ หลีกอาญา Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050638 13 ส.ค. 2562
27 รัตนา หลังแท้ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050634 13 ส.ค. 2562
28 ลัดดาวรรณ เหล่าวิเศษกุล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050635 13 ส.ค. 2562
29 ธนิส ศรประสิทธิ์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050632 13 ส.ค. 2562
30 Naree Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000050637 13 ส.ค. 2562
31 บริษัท ฟาสท์เซิร์ฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่) Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) มารับเอง 13 ส.ค. 2562
32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมมิตรฟาร์ม Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048942 09 ส.ค. 2562
33 นวลระหง ฟักเขียว Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048940 09 ส.ค. 2562
34 พิชชากร รุ่งรดิศสกุล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048938 09 ส.ค. 2562
35 อิงฟ้า แสนภูวา Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048936 09 ส.ค. 2562
36 มนต์ชัย จิระมงคลสุข Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048935 09 ส.ค. 2562
37 กัญจน์ณิชา Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048933 09 ส.ค. 2562
38 นายเหมรัศมิ์ รัชชะ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048005 08 ส.ค. 2562
39 ธิติมา อธิราช Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000048002 08 ส.ค. 2562
40 ณัชฐานันท์ บูรณศีลสุนทร Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001078069 07 ส.ค. 2562
41 สรารัสมิ์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001078073 07 ส.ค. 2562
42 บริษัท รชิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) Line Man มารับ 06 ส.ค. 2562
43 กฤษณา เนาวรรณ์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001076533 06 ส.ค. 2562
44 วรันต์ภรณ์ นิวัฒน์ชัยโรจน์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001076549 06 ส.ค. 2562
45 จุฑาทิพย์ ชนไมตรี Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) Line Man มารับ 05 ส.ค. 2562
46 jidapha chamnansilp Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001075084 05 ส.ค. 2562
47 บุณยานุช เจียมทวีบุญ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001075083 05 ส.ค. 2562
48 อดิศักดิ์ เพชรประดับ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001075082 05 ส.ค. 2562
49 Kulrutai Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001075081 05 ส.ค. 2562
50 ปาริฉัตร สภาพพร Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001075086 05 ส.ค. 2562
51 น.ส.โสภิตา โกมินทร์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001075085 05 ส.ค. 2562
52 คุณศวินันท์ เมืองพรหม Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001074269 02 ส.ค. 2562
53 คุณ ศภิสรา ตายูแคน Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001074274 02 ส.ค. 2562
54 บริษัท เค ยู แอล ฮาร์ดแวร์ จำกัด Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001074280 02 ส.ค. 2562
55 บริัษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001073511 02 ส.ค. 2562
56 Ruthie Appiahsam Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001073513 02 ส.ค. 2562
57 นายธนวัตน์ อนุพันธางกูร ร้านมอร์โมบาย Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001073512 02 ส.ค. 2562
58 สหธน ศรีมานพ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000043203 01 ส.ค. 2562
59 บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) Line Man มารับ 01 ส.ค. 2562
60 นิตยา กำเนิดแวงควง Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000043205 01 ส.ค. 2562
61 พลอยนภัศ เภาเสน Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68001041444 30 ก.ค. 2562
62 อภิณห์พร ลีลาอัมพรสิน Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68001041447 30 ก.ค. 2562
63 Kaykay Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68001041451 30 ก.ค. 2562
64 กิตติพงศ์ วรรณประภา Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000041441 30 ก.ค. 2562
65 สิรวิชญ์ ฉัตรแก้ว Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000041445 30 ก.ค. 2562
66 กฤษณ์ ก้องกิตต์ไพศาล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68001041439 30 ก.ค. 2562
67 ปนัดดา ผ่องศรี Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) EI086630669TH 30 ก.ค. 2562
68 ภาริณี ทองนาเมือง Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000041442 30 ก.ค. 2562
69 ประภาภรณ์ อุ่นเมือง Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68001041449 30 ก.ค. 2562
70 บุษราพร นิรมลพิศาล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000041443 30 ก.ค. 2562
71 สายฝน เสริมศรี Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000041450 30 ก.ค. 2562
72 ภาณุพงศ์ เพ็งวัน Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000041438 30 ก.ค. 2562
73 บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001067973 26 ก.ค. 2562
74 Natz Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001067975 26 ก.ค. 2562
75 บริษัท คฤษ-ศรารัตน์ จำกัด Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001067976 26 ก.ค. 2562
76 สุพานิช ทนันชัย Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001067978 26 ก.ค. 2562
77 บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001066984 25 ก.ค. 2562
78 นางสาวพรรณภัสสา จ่าชัยภูมิ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001066982 25 ก.ค. 2562
79 Mink Lee Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001066986 25 ก.ค. 2562
80 บริษัท บางกอกโฟม จำกัด Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001066639 24 ก.ค. 2562
81 อรอนงค์ ตลอดไชสงค์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001066638 24 ก.ค. 2562
82 ธนกฤต เสริมพงศ์ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001066637 24 ก.ค. 2562
83 นันทรัตน์ เธียรธนู Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065930 23 ก.ค. 2562
84 พนิดา วัฒนธเนศ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065916 23 ก.ค. 2562
85 สายฝน เสริมศรี Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065921 23 ก.ค. 2562
86 นวรัตน์ ปิยะธนะศิริกุล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065926 23 ก.ค. 2562
87 ชวิดา ปฐพีโชค Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065935 23 ก.ค. 2562
88 ประภาภรณ์ อุ่นเมือง Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065293 23 ก.ค. 2562
89 ชณิดาภา ลิขิตธรรมกุล Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065290 23 ก.ค. 2562
90 พนารัตน์ สุวรรณโสภา Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065288 23 ก.ค. 2562
91 ภธนอร แพ่งศรีสาร Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001065284 23 ก.ค. 2562
92 สุทธิพร มิ่งชัย Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001063857 22 ก.ค. 2562
93 ชนัญชิตา พู่วรรธนะ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001063856 22 ก.ค. 2562
Engine by shopup.com