ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 บ.เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส์(ไทยแลนด์) จำกัพ Alpha / Kerry ALP016870052 27 พ.ย. 2563
2 ณัฐรดา แก้วมีศรี Alpha / Kerry ON68000425998 27 พ.ย. 2563
3 บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด Alpha / Kerry ON68000425118 26 พ.ย. 2563
4 รุ่งอรุณ วริทธิกร Alpha / Kerry ON68000424165 25 พ.ย. 2563
5 Parnupat Wongpaitoonpiya Alpha / Kerry ALP016870585 24 พ.ย. 2563
6 ทิพย์วารี จริยตระกูล Alpha / Kerry ALP015805358 20 พ.ย. 2563
7 บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด(พี่แป้น) Alpha / Kerry ON68000419299 17 พ.ย. 2563
8 บริษัท เรด ไพน์ จำกัด Alpha / Kerry ALP015805354 17 พ.ย. 2563
9 อลิษา น้ำใจเฉย Alpha / Kerry ALP015805356 17 พ.ย. 2563
10 วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร Alpha / Kerry ALP015805355 17 พ.ย. 2563
11 อกนิษฐ์ พูนสวัสดิ์ Alpha / Kerry ALP015805353 16 พ.ย. 2563
12 บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่ Alpha / Kerry ALP015805351 16 พ.ย. 2563
13 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด Alpha / Kerry ALP015805348 16 พ.ย. 2563
14 Ying P Alpha / Kerry ALP015805349 / ALP01 16 พ.ย. 2563
15 ดำรัส โสมภีร์ Alpha / Kerry ALP015805347 16 พ.ย. 2563
16 ปนัดดา ปากเมย Alpha / Kerry ON68000418474 16 พ.ย. 2563
17 ชาลิสา เลิศล้ำยิ่ง Alpha / Kerry ON68000418477 16 พ.ย. 2563
18 บจก.สหสายเหนือหล่อยาง (สำนักงานใหญ่) Alpha / Kerry ON68000416854 13 พ.ย. 2563
19 ศุภนิดา ทองศรี Alpha / Kerry ON68000416853 13 พ.ย. 2563
20 Ying P Alpha / Kerry ALP015805346 11 พ.ย. 2563
21 ภนัญญา ศรีทวี Alpha / Kerry ON68000414053 10 พ.ย. 2563
22 วรรณา เติมขจรกิจ Alpha / Kerry ALP015805342 09 พ.ย. 2563
23 สินีนาถ ศรีรักษา Alpha / Kerry ON68000413009 09 พ.ย. 2563
24 โชต์ลดา อ่วมเครือ Alpha / Kerry ON68000410561 05 พ.ย. 2563
25 กัลยา ตันติชลานนท์ Alpha / Kerry ON68000410564 05 พ.ย. 2563
26 พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล Alpha / Kerry ON68000410563 05 พ.ย. 2563
27 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Alpha / Kerry ON6800409279 04 พ.ย. 2563
28 อัสมาฮ์ จันทร์นวล Alpha / Kerry ON68000409281 04 พ.ย. 2563
29 อมรรัตน์ Alpha / Kerry ALP015805336 04 พ.ย. 2563
30 อมรรัตน์ Alpha / Kerry ALP015805335 04 พ.ย. 2563
31 นพดล คุ้มพุ่ม Alpha / Kerry ALP015805334 04 พ.ย. 2563
32 Toeyngam MacCormac Alpha / Kerry PWET000683123 03 พ.ย. 2563
33 รักสนา ตั้งสิริพัฒนาพันธุ์ Alpha / Kerry PTNK001306778 02 พ.ย. 2563
34 สำราญ สอนเลิศ Alpha / Kerry ON68000407977 02 พ.ย. 2563
35 บจก.อัยยา อินเตอร์ เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) Alpha / Kerry ON68000407975 02 พ.ย. 2563
36 นิด Alpha / Kerry ALP015805333 02 พ.ย. 2563
37 พิมพิสุทธิ์ เทียบพิมพ์ Alpha / Kerry ALP015805331 30 ต.ค. 2563
38 ปาณิศา ภาสกรอำนวย Alpha / Kerry ALP015805332 30 ต.ค. 2563
39 บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด Alpha / Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ให้ Grab มารับ 30 ต.ค. 2563
40 ชลธิชา บุญลือ Alpha / Kerry ALP015805330 28 ต.ค. 2563
41 เมธาวี รัตนทวีโสภณ Alpha / Kerry ON68000403065 28 ต.ค. 2563
42 สุทธิพร ศิริบุตร Alpha / Kerry ON68000403061 28 ต.ค. 2563
Engine by shopup.com