ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 สุขสันต์ สุขสราญจิต Kerry PTNK001188559 24 ม.ค. 2563
2 บริษัท ไทยไฮเบกซ์ จำกัด Kerry PTNK001188558 24 ม.ค. 2563
3 จิภชา ไชยสงคราม Kerry PTNK001188557 24 ม.ค. 2563
4 บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด Kerry PTNK001188556 24 ม.ค. 2563
5 ฐาสกุนต์ กานตานันทะ Kerry PTNK001188555 24 ม.ค. 2563
6 รดามณี กันศรีนวกุล Kerry PTNK001188554 24 ม.ค. 2563
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Kerry PTNK001188552 24 ม.ค. 2563
8 วิมล แจ่มใส Kerry PTNK001188551 24 ม.ค. 2563
9 วรา Kerry PTNK001187631 22 ม.ค. 2563
10 พัชราภรณ์ พ่วงพลับ Kerry PTNK001187636 22 ม.ค. 2563
11 จริยา หล่อศิลาทอง Kerry PTNK001186875 21 ม.ค. 2563
12 นันทกาญ (กุ้ง) Kerry PTNK001186874 21 ม.ค. 2563
13 รัญสญา ธนานิธิยา Kerry Line Man มารับ 21 ม.ค. 2563
14 วิไลหงษ์ ส่งเสริม Kerry ON68000134227 20 ม.ค. 2563
15 ปฐพี อวิรุทธไพบูลย์ Kerry ON68000134230 20 ม.ค. 2563
16 ธัญวรินทร์์ วีระชาติยานุกูล Kerry ON68000134231 20 ม.ค. 2563
17 ศิริกัญญา อินทรัตน์ Kerry ON68000134224 20 ม.ค. 2563
18 อรวี เจิดอำไพ Kerry ON68000134233 20 ม.ค. 2563
19 ชื่นจิตต์ ศรีพลากิจ Kerry NO68000134226 20 ม.ค. 2563
20 Note Anukul Kerry PWET000583040 17 ม.ค. 2563
21 เพชรา เพชรานนท์ Kerry PWET000583042 17 ม.ค. 2563
22 สมชัย ปัตตนาภรณ์ Kerry PWET000583038 17 ม.ค. 2563
23 บุษราพร นิรมลพิศาบ Kerry PWET000583037 17 ม.ค. 2563
24 Pipattra Kerry PWET000583036 17 ม.ค. 2563
25 กชกร จูจันทร์ Kerry PWET000583039 17 ม.ค. 2563
26 เสาวภาคย์ เทวกุล Kerry PWET000583034 , PWET 17 ม.ค. 2563
27 สุภลักษณ์ ขอประเสริฐ Kerry PTNK001184685 16 ม.ค. 2563
28 กัญจน์ณิชา Kerry PTNK001184686 16 ม.ค. 2563
29 นัตฐิดา รุจิเรขา Kerry PTNK001184687 16 ม.ค. 2563
30 ศิรัญญา สุทธิสิทธิ Kerry PTNK001184688 16 ม.ค. 2563
31 Rani Chawla Kerry ON68000132082 15 ม.ค. 2563
32 วิลาวัลย์ ศรนุวัตร Kerry ON68000132084 15 ม.ค. 2563
33 ธวัชชัย จันทร์สุขเศรษฐ์ Kerry ON68000132086 15 ม.ค. 2563
34 อมรรัตน์ Kerry ON68000132090 15 ม.ค. 2563
35 บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด Kerry ON68000132093 15 ม.ค. 2563
36 สายพิณ ณรงค์ฤทธิ์ Kerry ON68000131460 14 ม.ค. 2563
37 ตรรกวรรธน์ ศุกรวิจักขณ์ Kerry ON68000131461 14 ม.ค. 2563
38 ฐิติพรรณ โนนศรีชัย Kerry ON68000131462 14 ม.ค. 2563
39 ปรียาภรณ์ ตันสกุล Kerry ON68000130667 13 ม.ค. 2563
40 โชต์ลดา อ่วมเครือ Kerry ON68000130661 13 ม.ค. 2563
41 นางสาวบุษกล บุญวัฒนเจริญ Kerry ON6800013648 13 ม.ค. 2563
42 ณัฏฐ์ธนัน โรจสัตตรัตน Kerry ON68000130651 13 ม.ค. 2563
43 นีรนาท Kerry ON68000130657 13 ม.ค. 2563
44 อัญชิสา ศรีเทศ Kerry ON68000130655 13 ม.ค. 2563
45 ชณิสตา ดงขาว Kerry ON68000130669 13 ม.ค. 2563
46 มานิตา ตันติวุฒิพงศ์ Kerry ON68000129894 10 ม.ค. 2563
47 อนันตชัย วงศ์จักรแก้ว Kerry ON68000129895 10 ม.ค. 2563
48 ฤดีวรรณ บุญครุฑ Kerry ON68000129900 10 ม.ค. 2563
49 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด Kerry ON68000129896 10 ม.ค. 2563
50 ลักษณาทิพย์ ยิ่งยวด Kerry ON68000129897 10 ม.ค. 2563
51 Chanida prompantakorn Kerry ON68000129899 10 ม.ค. 2563
52 รัญสญา ธนานิธิยา Kerry ให้แมสมารับ 10 ม.ค. 2563
53 ขนิษฐา Kerry Line Man มารับ 10 ม.ค. 2563
54 ขนิษฐา Kerry Line Man มารับ 10 ม.ค. 2563
55 อภิณห์พร ลีลาอัมพรสิน Kerry ON68000129440 10 ม.ค. 2563
56 รัญสญา ธนานิธิยา Kerry ให้แมสมารับ 09 ม.ค. 2563
57 ทัศวรรณ อาภากฤษฎี Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000128888 09 ม.ค. 2563
58 จิภชา ไชยสงคราม Kerry ON68000128886 09 ม.ค. 2563
59 สินีนาถ ศรีรักษา Kerry ON68000128884 09 ม.ค. 2563
60 พอตา ภูฉายา Kerry ON68000128280 08 ม.ค. 2563
61 อรุณี ประเสนมูล Kerry ON68000128283 08 ม.ค. 2563
62 ณัชฐานันท์ บูรณศีลสุนทร Kerry ON68000128285 08 ม.ค. 2563
63 ชิษณุพงศ์ รัตนสินทวีกุล Kerry ON68000128282 08 ม.ค. 2563
64 วนิดา วิริยะวรานนท์ Kerry Line Man มารับ 07 ม.ค. 2563
65 ฐิติพรรณ โนนศรีชัย Kerry PTNK001179839 07 ม.ค. 2563
66 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry PTNK001179838 07 ม.ค. 2563
67 Panumas Kerry PTNK001179842 07 ม.ค. 2563
68 มลรวี คงชุ่ม Kerry PTNK001179841 07 ม.ค. 2563
69 สรมนต์ เศรษฐวีรวัฒน์ Kerry PTNK001178793 06 ม.ค. 2563
70 พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล Kerry PTNK001178794 06 ม.ค. 2563
71 ขนิษฐา ธรรมปัญญา Kerry PTNK001177510 03 ม.ค. 2563
72 ฐิติพรรณ โนนศรีชัย Kerry PTNK001177506 03 ม.ค. 2563
73 ณิศรา สำเอี้ยง Kerry PTNK001177512 03 ม.ค. 2563
74 อังคณา ภิญญธนาบัตร Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) มารับเอง 02 ม.ค. 2563
75 รัตนา ศรีเอี่ยมตระกูล Kerry ON68N00002859 02 ม.ค. 2563
76 อภิชาต วนาธรรมพิทักษ์ Kerry ON68000125281 02 ม.ค. 2563
77 วสุนธรา สนั่นไหว Kerry ON68000125279 02 ม.ค. 2563
78 Suriyaporn Phomseranee Kerry ON68000124331 27 ธ.ค. 2562
79 ปฤณ พูลสวัสดิ์ Kerry ON68000124333 27 ธ.ค. 2562
80 จุฑาทิพย์ Kerry Line Man มารับ 26 ธ.ค. 2562
Engine by shopup.com