ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 วาสนา คันธบุษบง Kerry ON68000180108 27 มี.ค. 2563
2 ณัฐปรีชา หมอกมมีชัย Kerry ON68000178850 27 มี.ค. 2563
3 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด Kerry ON68000176752 26 มี.ค. 2563
4 พิพัฒน์ ปรึกไธสง Kerry ON68000176754 26 มี.ค. 2563
5 ปริชมน ยิ้มอุบล Kerry PTNK001218948 25 มี.ค. 2563
6 ผกามาส สกุลแก้ว Kerry ON68000174524 24 มี.ค. 2563
7 พรพิศุทธ์ พูนจิตร์ผ่อง Kerry ON68000169612 20 มี.ค. 2563
8 อดิศักดิ์ Kerry ON68000172734 23 มี.ค. 2563
9 หทัยชนก ขอทวีวัฒนา Kerry ON68000171530 23 มี.ค. 2563
10 ปิยาภา วิเชียรสาร Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000171529 23 มี.ค. 2563
11 อสมา ติระนาทวิทยากุล Kerry ON68000171537 23 มี.ค. 2563
12 พิศมัย ศุภโยคพาณิชย์ Kerry ON68000171535 23 มี.ค. 2563
13 ลลิลธร จงศิริพิพัฒน์ Kerry ON68000171527 23 มี.ค. 2563
14 วลีรัตน์ ร้านอะไหล่โมบาย Kerry ON68000170194 20 มี.ค. 2563
15 วนิดา เตยโพธิ์ Kerry ON68000170188 20 มี.ค. 2563
16 นางสาวชลธิชา. ช่างประดิษฐ์ Kerry ON68000170185 20 มี.ค. 2563
17 จักรวิชช์ Kerry ON68000170181 20 มี.ค. 2563
18 บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่ Kerry ON68N00003963 19 มี.ค. 2563
19 ภัทรพล กระบิล Kerry ON68000168796 19 มี.ค. 2563
20 รุ่งอรุณ วริทธิกร Kerry ON68000168799 19 มี.ค. 2563
21 ไหม Kerry PTNK001215356 18 มี.ค. 2563
22 ภัทรานันท์ ทองประพาฬ Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001215351 18 มี.ค. 2563
23 Vasin Phadpradist Kerry ยะืา001215353 18 มี.ค. 2563
24 วาสินี จิรภัคพร Kerry PTNK001214703 17 มี.ค. 2563
25 Somsak Leelang Kerry PTNK001214706 17 มี.ค. 2563
26 น.ส.จรรยา กิตติเกษมสุข Kerry PTNK001214705 17 มี.ค. 2563
27 ไพลิน ศุภวัฒนาวงศ์ Kerry ON68000166468 16 มี.ค. 2563
28 หยาดพิรุณ ทองวารี Kerry ON68000166472 16 มี.ค. 2563
29 วรัทยา แซ่แต้ Kerry ON68000166460 16 มี.ค. 2563
30 ชิดชนก ชะโนรับ Kerry ON68000166462 16 มี.ค. 2563
31 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Kerry ON68000165240 13 มี.ค. 2563
32 บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด (พี่แป้น) Kerry ON68000165229 13 มี.ค. 2563
33 ทิพวรรณ Kerry PTNK001212926 13 มี.ค. 2563
34 กวิน Kerry PTNK001212827 12 มี.ค. 2563
35 ชเนตตี พูนทอง Kerry PTNK001212826 12 มี.ค. 2563
36 คุณปู Kerry PTNK001212323 12 มี.ค. 2563
37 ธนนันท์ ชัยประเสริฐวิทย์ Kerry PTNK001211682 11 มี.ค. 2563
38 Peerawat Thawornsiri Kerry PTNK001211683 11 มี.ค. 2563
39 บริษัท ชยกร โปรดักส์ เอ็นจิเนีย จำกัด Kerry ON68000162785 10 มี.ค. 2563
40 กรองทอง มานิยม Kerry ON68000162787 10 มี.ค. 2563
41 นภาพร สุขเมืองกรุง Kerry ON68000161663 09 มี.ค. 2563
42 นพเกล้า โอสถภวภูษิต Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ON68000161666 09 มี.ค. 2563
43 ปาณิสรา จรรยาศรี Kerry ON68000161665 09 มี.ค. 2563
44 กิตติ​พงศ์​ วรรณ​ประภา​ Kerry ON68000161164 09 มี.ค. 2563
45 จินตนา วิบูลชัยชีพ Kerry PTNK001209666 06 มี.ค. 2563
46 Thanyarat Naruenatdamrong Kerry PTNK001209199 06 มี.ค. 2563
47 พัสตราภรณ์ Kerry PTNK001209197 06 มี.ค. 2563
48 นิด Kerry PTNK001209198 06 มี.ค. 2563
49 รินทราย Kerry PTNK001209201 06 มี.ค. 2563
50 ชนิดา พรหมพันธกรณ์ Kerry PTNK001209196 06 มี.ค. 2563
51 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด Kerry ON68000158838 05 มี.ค. 2563
52 ชิตมร พิพัฒนามงคล Kerry ON68000158839 05 มี.ค. 2563
53 โน๊ต อนุกูล (ฝ่ายจัดซื้อ) Kerry ON68000158846 05 มี.ค. 2563
54 ดารุณี ยามวัน Kerry ON68000159347 05 มี.ค. 2563
55 สมาธิ ลือชารัศมี Kerry PTNK001207754 04 มี.ค. 2563
56 ปราณี ศรีสิริประเสริฐ Kerry PTNK001207744 04 มี.ค. 2563
57 พิชิตชัย อินทร์พยุง Kerry PTNK001207747 04 มี.ค. 2563
58 บจก.เมสัน แอนด์ คอมปะนี Kerry PTNK001207751 04 มี.ค. 2563
59 เจนกวี ศรีเอี่ยม Kerry ON68000157482 03 มี.ค. 2563
60 บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เทรด จำกัด Kerry PTNK001207034 03 มี.ค. 2563
61 วิทวัส ไชยวรรณ Kerry PTNK001207033 03 มี.ค. 2563
62 บริษัท ชยกร โปรดักส์ เอ็นจิเนีย จำกัด Kerry PTNK001207031 03 มี.ค. 2563
63 ณัฐภรณ์ ใยปางแก้ว Kerry PTNK001207030 03 มี.ค. 2563
64 จริยาพร Kerry PTNK001207027 03 มี.ค. 2563
65 ศุภักษร จันทาพูน Kerry ON68000156256 02 มี.ค. 2563
66 จินตนา วิบูลชัยชีพ Kerry ON68000156251 02 มี.ค. 2563
67 นลพรรณ์ ศรีเมืองวงศ์ Kerry ON68000156246 02 มี.ค. 2563
68 น้ำฝน Kerry ON68000156253 02 มี.ค. 2563
69 ณัชฐานันท์ บูรณศีลสุนทร Kerry PTNK001205596 28 ก.พ. 2563
70 รัชดาพันธ์ ทองแป้น Kerry PTNK001205598 28 ก.พ. 2563
71 ผไท บุญยะผลานันท์ Kerry PTNK001205239 28 ก.พ. 2563
72 สินีนาถ ศรีรักษา Kerry PTNK001205241 28 ก.พ. 2563
73 สุขสันต์ ประยูรหาร Kerry PTNK001205246 28 ก.พ. 2563
74 ณัฐวดี บุญชื่น Kerry PTNK001205242 28 ก.พ. 2563
75 อนัญญา ชัยวัฒนพงศ์ Kerry PTNK001205245 28 ก.พ. 2563
76 สุปราณี ทองรุจิโรจน์ Kerry PTNK001205244 28 ก.พ. 2563
77 กุณฑิกาญจน์ ตรีระพงศ Kerry PTNK001205247 28 ก.พ. 2563
Engine by shopup.com