ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 วราทัศน์ วงค์คำ Kerry PTNK000867988 14 ธ.ค. 2561
2 บริษัทโกลด์สตาร์เซอร์วิสเเอนด์ซัพพลายจำกัด Kerry PTNK000867980 14 ธ.ค. 2561
3 สิริลักษณ์ พรหมประสิทธิ์ Kerry PTNK000867984 14 ธ.ค. 2561
4 จันทกานต์ Kerry PTNK000867982 14 ธ.ค. 2561
5 กนกอร ใบตระกูล Kerry PTNK000867047 14 ธ.ค. 2561
6 Chris bowden Kerry ส่งสินค้าเอง 14 ธ.ค. 2561
7 Watsamon Tanguam Kerry PTNK000867049 14 ธ.ค. 2561
8 จิรภัทร สายสู่ Kerry PTNK000867041 14 ธ.ค. 2561
9 ปริชญา ถาวรพจน์ Kerry PTNK000867043 14 ธ.ค. 2561
10 บริษัท EMPORIO CONTROLS CO.,LTD. Kerry PTNK000867045 14 ธ.ค. 2561
11 Kamolchaya Kerry PTNK000865703 13 ธ.ค. 2561
12 อรวรรณ สุนทรทิพย์ Kerry PTNK000865699 13 ธ.ค. 2561
13 Atjima K. Kerry PTNK000865700 13 ธ.ค. 2561
14 บุหลัน สุริหาร Kerry PTNK000865701 13 ธ.ค. 2561
15 ธนสาร ตั้งไกรสรสิทธิ์ Kerry PTNK000865705 13 ธ.ค. 2561
16 ชวนพิศ ผ่ายเพีย Kerry PTNK000865707 13 ธ.ค. 2561
17 นพมาศ ยอดพรหม Kerry PTNK000865706 13 ธ.ค. 2561
18 พิชญ์นิภา จงเจริญ Kerry PTNK000865702 13 ธ.ค. 2561
19 นางสาวชนัญชิดา ตินตะชาติ Kerry PTNK000865704 13 ธ.ค. 2561
20 เปรมิกา ประจันเต Kerry PWET000415188 12 ธ.ค. 2561
21 ปานตะวัน Kerry PWET000415186 12 ธ.ค. 2561
22 ภิรัฐกรณ์ เกิดทรง Kerry PWET000415182 12 ธ.ค. 2561
23 ชนาภา ศรีไสล Kerry PWET000415196 12 ธ.ค. 2561
24 ภัทราภา คงชนะ Kerry PWET000415191 12 ธ.ค. 2561
25 ทิพวรรณ คำมา Kerry PWET000415200 12 ธ.ค. 2561
26 Kedsada Pornprasit Kerry PWET000415190 12 ธ.ค. 2561
27 ศิริเพ็ญ เอี่ยมประไพ Kerry PWET000415203 12 ธ.ค. 2561
28 นันทิยา ตันศรีเจริญ Kerry PTNK000864478 12 ธ.ค. 2561
29 นิชาภา ธนัชญาอติพร Kerry PTNK000864474 12 ธ.ค. 2561
30 ณัฐกานต์ กูลณรงค์ Kerry PTNK000864484 12 ธ.ค. 2561
31 Areeya Waewnukul Kerry PTNK000864476 12 ธ.ค. 2561
32 กาญจนา ตั้งปกรณ์ Kerry PTNK000864482 12 ธ.ค. 2561
33 ภูมิพัฒน์ เลาหะเตชสิทธิ์ Kerry PTNK000864481 12 ธ.ค. 2561
34 กานตรัตน์ นุ่มเพชร Kerry PTNK000864472 12 ธ.ค. 2561
35 สุธาวัลย์ ช่วยดำรงค์ Kerry PTNK000864486 12 ธ.ค. 2561
36 ชญาพร อัศวินปรีชา Kerry PTNK000864480 12 ธ.ค. 2561
37 ธาริตา ขจรจรัสกุล Kerry PTNK000863970 11 ธ.ค. 2561
38 สิริวรรณ ศาลางาม Kerry PTNK000863974 11 ธ.ค. 2561
39 จักรพันธ์ แว่น Kerry PTNK000864015 11 ธ.ค. 2561
40 ภญ.ภาวิณี สุขศรี Kerry PTNK000863981 11 ธ.ค. 2561
41 กุ้ง ยุวธิดา Kerry PTNK000863996 11 ธ.ค. 2561
42 เรขา เสือจอย Kerry PTNK000863990 11 ธ.ค. 2561
43 ธันย์ชนก Kerry PTNK000863993 11 ธ.ค. 2561
44 รมณี เสรีประเสริฐ Kerry PTNK000863968 11 ธ.ค. 2561
45 บริษัท รักษา อินดัสเตรียล จำกัด Kerry PTNK000863985 11 ธ.ค. 2561
46 ต่าย Kerry PTNK000863963 11 ธ.ค. 2561
47 สุพิชชา เกิดวิบูลย์เวช Kerry PTNK000864000 11 ธ.ค. 2561
48 น.ส.อัญมณี โสมศิริรักษ์ Kerry PTNK000864008 11 ธ.ค. 2561
49 ชนากานต์ สุรกานต์กุล Kerry PTNK000864073 11 ธ.ค. 2561
50 สริญญา สารีวงษ์ Kerry PTNK000863978 11 ธ.ค. 2561
51 ประสิทธิ์ นฤมล Kerry PTNK000863965 11 ธ.ค. 2561
52 ประสิทธิ์ นฤมล Kerry PTNK000863965 11 ธ.ค. 2561
53 พรรณดวงจันทร์ Kerry ED632335639TH 11 ธ.ค. 2561
54 ณัฐพร คงแถลง Kerry PTNK000859945 07 ธ.ค. 2561
55 ณภัชนันท์ หล่อวานิชรัตน์ Kerry PTNK000859944 07 ธ.ค. 2561
56 สุรงค์ ด้วงเงิน Kerry PTNK000861069 07 ธ.ค. 2561
57 ปิยะบุตร บุตรสาร Kerry PTNK000861067 07 ธ.ค. 2561
58 สมชาย กิจแสงไกล Kerry PTNK000861066 07 ธ.ค. 2561
59 สุทธวรรณ วงศ์วัชรกมล Kerry PTNK000861065 07 ธ.ค. 2561
60 อาลียา อับดุสสลาม Kerry PTNK000861064 07 ธ.ค. 2561
61 ศลิษา มงคลวรวรรณ Kerry PTNK000861063 07 ธ.ค. 2561
62 สมชาย กิจแสงไกล Kerry PTNK000858451 06 ธ.ค. 2561
63 ณัฐพงษ์ ทุ่งปรือ Kerry PTNK000858444 06 ธ.ค. 2561
64 ปุญญิศา สายธนู Kerry PTNK000858447 06 ธ.ค. 2561
65 Sukanya W. Kerry PTNK000858445 06 ธ.ค. 2561
66 สุมาลิน ซึงวิไลสินธุ Kerry PTNK000858449 06 ธ.ค. 2561
67 ณัฏฐามณฑ์ ธนัชญ์พุฒิเมธ Kerry ส่งสินค้าเอง 06 ธ.ค. 2561
68 ธัญกรณ์ อินทะจักร์ Kerry PTNK000857007 04 ธ.ค. 2561
69 โสภิตา รัตนโกศล Kerry PTNK000856970 04 ธ.ค. 2561
70 นราวิน ครุธตำคำ Kerry PTNK000856971 04 ธ.ค. 2561
71 นางสาว ธนพร อุชชิน Kerry PTNK000856972 04 ธ.ค. 2561
72 แพรวพรรณ นนทะภา Kerry PTNK000856973 04 ธ.ค. 2561
73 กฤษณา จูกระโทก Kerry มารับเอง 04 ธ.ค. 2561
74 กวิสรา ยิ้มย่อง Kerry PTNK000856966 04 ธ.ค. 2561
75 Srixon Sports(Thailand) Co.,Ltd. Kerry PTNK000856967 04 ธ.ค. 2561
76 ชลธิชา ฤทธิ์วันชัย Kerry PTNK000856969 04 ธ.ค. 2561
77 จารุวรรณ Kerry PTNK000856968 04 ธ.ค. 2561
78 Mylene Mae Palmes Kerry PTNK000857005 04 ธ.ค. 2561
79 oatwon Kerry PTNK000855593 03 ธ.ค. 2561
80 ชลธิดา หัสนันท์ Kerry PTNK000855598 03 ธ.ค. 2561
81 อมรรัตน์ จำรูญ Kerry PTNK000855594 03 ธ.ค. 2561
82 ภัทรานุช เศรษฐสิงห์ Kerry PTNK000855595 03 ธ.ค. 2561
83 น.ส.มนัสชนก มีทองคำ Kerry PTNK000855597 03 ธ.ค. 2561
84 ณรงค์เดช รุ่งอรุณวิโรจน์ Kerry PTNK000855592 03 ธ.ค. 2561
85 ดวงใจ อริยะสกุลทรัพย์ Kerry PWET000408439 30 พ.ย. 2561
86 เอนก พลชำนาญ Kerry PWET000408440 30 พ.ย. 2561
87 นางสาวณัฐกุล ทองพุฒ Kerry PTNK000852971 30 พ.ย. 2561
88 ภญ.พอตา ภูฉายา Kerry PTNK000852972 30 พ.ย. 2561
89 พัชญ์ณิชชา เหอลี้ไพศาล Kerry ED623934121TH 30 พ.ย. 2561
90 นางสาวภัณฑิรา เหมมะโน Kerry PTNK000852970 30 พ.ย. 2561
91 พัชร์ธนัตถ์พร เศรษฐศรีสกุล Kerry PWET000407380 29 พ.ย. 2561
92 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ Kerry PWET000407379 29 พ.ย. 2561
93 เล็ก วินัยสุรเทิน Kerry PWET000407378 29 พ.ย. 2561
94 วีรดา รัตนประสิทธิ์ Kerry มารับเอง 29 พ.ย. 2561
95 วีรดา รัตนประสิทธิ์ Kerry มารับเอง 29 พ.ย. 2561
96 วีรดา รัตนประสิทธิ์ Kerry มารับเอง 29 พ.ย. 2561
97 อุเทน ตรีเพชรรัตน์ Kerry PTNK000851251 28 พ.ย. 2561
98 Somsak Leelang Kerry PTNK000851243 28 พ.ย. 2561
99 มาริสา อู่ชัยโชค Kerry PTNK000851249 28 พ.ย. 2561
100 จิตริณี ตันสกุล Kerry มารับเอง 28 พ.ย. 2561
101 ปิลันธนา ทองรักษ์ Kerry PTNK000851248 28 พ.ย. 2561
102 ดวงใจ อริยะสกุลทรัพย์ Kerry PTNK000851240 28 พ.ย. 2561
103 คุณปภาวี ม่วงคุ้ม Kerry PTNK000851242 28 พ.ย. 2561
104 คุณปภาวี ม่วงคุ้ม Kerry PTNK000851242 28 พ.ย. 2561
105 น.ส.สุภัทชา คำใส Kerry PTNK000851252 28 พ.ย. 2561
106 Ramida Maruay Kerry PTNK000851247 28 พ.ย. 2561
107 Maytinee Teeratrakoonchai Kerry PTNK000851245 28 พ.ย. 2561
108 สมิตา สุระดรุณศรี Kerry PTNK000851244 28 พ.ย. 2561
109 อรวรรณ สุนทรทิพย์ Kerry PTNK000851246 28 พ.ย. 2561
110 นายประมุข ศรีสวัสดิ์ Kerry PWET000405905 27 พ.ย. 2561
111 จิราพัชร หอมสมบูรณ์ Kerry PWET000405911 27 พ.ย. 2561
112 พรทิพย์ พาประจง Kerry มารับเอง 27 พ.ย. 2561
113 บริษัท จีจีซี ทีดับบลิวเอ็น จำกัด Kerry PWET000405909 27 พ.ย. 2561
114 ภัทรชัย จงสิริฤกษ์ Kerry PWET000405908 27 พ.ย. 2561
115 Watsamon Tanguam Kerry PWET000405904 27 พ.ย. 2561
116 ชวัลนุช บุญสุขสม Kerry PWET000405906 27 พ.ย. 2561
117 โชติธัช เจริญชัยพงศ์ Kerry PTNK000848448 26 พ.ย. 2561
118 อรณิชา อุ่นใหม่ Kerry PTNK000848450 26 พ.ย. 2561
119 ยุพาภรณ์ ดำชู Kerry PTNK000848453 26 พ.ย. 2561
120 ธรรมลักษณ์ ลายสนิท Kerry PTNK000848442 26 พ.ย. 2561
121 คุณปภาวี ม่วงคุ้ม Kerry PTNK000848440 26 พ.ย. 2561
122 ธนัชพร เพชรศรายุธ (ตรวจสอบ) Kerry PTNK000848439 26 พ.ย. 2561
123 ศุภิสรา เตชะอัครมงคล Kerry PTNK000848452 26 พ.ย. 2561
124 ณัชพล มธุรพร Kerry PTNK000848445 26 พ.ย. 2561
125 น.ส.พิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน Kerry PTNK000848447 26 พ.ย. 2561
126 รัตนา หลังแท้ Kerry PTNK000848455 26 พ.ย. 2561
127 จันทร์จิรา วงศ์กาชัย Kerry PTNK000848456 26 พ.ย. 2561
128 กาญจนา Kerry PTNK000848438 26 พ.ย. 2561
129 ชวัลนุช บุญสุขสม Kerry PWET000403705 23 พ.ย. 2561
130 บริษัท นุ้ย จำกัด Kerry PWET000403707 23 พ.ย. 2561
131 ชญาพร อัศวินปรีชา Kerry PWET000403704 23 พ.ย. 2561
132 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Kerry มารับเอง 23 พ.ย. 2561
133 สมชัย ปัตตนาภรณ์ Kerry PWET000403335 22 พ.ย. 2561
134 บ. สยามโอคามูระสตีส จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขผู้เสียภาษี 0115531000757 Kerry PWET000403339 22 พ.ย. 2561
135 ธนฤทธิ์ พรมภา Kerry ส่งสินค้าเอง 22 พ.ย. 2561
136 อิศราภรณ์ มาตรคำจันทร์ Kerry PWET000402980 22 พ.ย. 2561
137 กัณฑ์เอนก อังคสุภณ Kerry PWET000402981 22 พ.ย. 2561
138 จันทร์จิรา โคตรวิชัย Kerry PWET000402983 22 พ.ย. 2561
139 อัญชลิกา แก้วจันทร์ Kerry ED611237830TH 22 พ.ย. 2561
140 เกศสุดา เดชทิพย์พรพงศ์ Kerry PWET000402982 22 พ.ย. 2561
141 รุ่งทิพย์ เพ็งผ่อง Kerry PWET000402977 22 พ.ย. 2561
142 นรมน สุกใส Kerry PTNK000844440 21 พ.ย. 2561
143 นางสาว ภิรัฐกรณ์ เกิดทรง Kerry PTNK000844439 21 พ.ย. 2561
144 บุษยากร เมธีกสิพิพัฒน์ Kerry PTNK000844442 21 พ.ย. 2561
145 ปิยอร ศิริวัฒนะตระกูล Kerry PTNK000843363 20 พ.ย. 2561
146 ณัฐวีร์ Kerry PTNK000843361 20 พ.ย. 2561
147 นางสาวอนัญญา แม้นสมุทร์ Kerry PTNK000843360 20 พ.ย. 2561
148 ภญ.ภาวิณี สุขศรี Kerry PTNK000843364 20 พ.ย. 2561
149 ธนฤทธิ์ พรมภา Kerry ส่งสินค้าเอง 19 พ.ย. 2561
150 ภัทราพร พรบุญยรัตน์ Kerry PTNK000842048 19 พ.ย. 2561
151 Sutthinee S. Kerry PTNK000842041 19 พ.ย. 2561
152 พินิตนันท์ แก้วจันทร์เพชร Kerry PTNK000842042 19 พ.ย. 2561
153 Spunn Junchai Kerry PTNK000842047 19 พ.ย. 2561
154 ศรินทิพย์ อร่ามศักดิ์ Kerry PTNK000842043 19 พ.ย. 2561
155 ศรินทิพย์ อร่ามศักดิ์ Kerry PTNK000842043 19 พ.ย. 2561
156 มานิตา ตันติวุมิพงศ์ Kerry PTNK000842039 19 พ.ย. 2561
157 วนิดา วงศาขจรกิจ Kerry PTNK000842049 19 พ.ย. 2561
158 สุมิตร จันทร์อุดม Kerry PTNK000842045 19 พ.ย. 2561
159 ธารินี จีนพานิช Kerry PTNK000842044 19 พ.ย. 2561
160 ภูมิภัทร ทยาวิวัฒน์ Kerry PTNK000839838 16 พ.ย. 2561
161 ภณนียา นิ่มปุญญกำพงษ์ Kerry PTNK000839821 16 พ.ย. 2561
162 พิมพ์พร พิมพ์สกุล Kerry PTNK000839837 16 พ.ย. 2561
163 ธนพร ชวัลนิติกุล Kerry PTNK000839830 16 พ.ย. 2561
164 กรวรรณ ควรสมบัติ Kerry PTNK000839834 16 พ.ย. 2561
165 ยศวดี กลิ่นกล้า Kerry PTNK000839823 16 พ.ย. 2561
166 ภานุวัฒน์ มานะศิริมงคล Kerry PTNK000839822 16 พ.ย. 2561
167 วิมลพรรณ มีรส Kerry PTNK000839825 16 พ.ย. 2561
168 สุเมธี อินกัณฑ์ Kerry PTNK000839832 16 พ.ย. 2561
Engine by shopup.com