ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 อมเรศ เหล่าเรืองเลิศ ค่าส่ง Line Man มารับ 17 มิ.ย. 2562
2 ร.ท.หญิงประภาศรี กิ่งเกล้า Kerry ON68000019003 17 มิ.ย. 2562
3 อมเรศ เหล่าเรืองเลิศ Kerry ON68000019005 17 มิ.ย. 2562
4 ชูชื่น ฉิมพาลี Kerry ON68000019006 17 มิ.ย. 2562
5 นางสาวพรรณภัสสา จ่าชัยภูมิ Kerry PTNK00103427 17 มิ.ย. 2562
6 กฤษณา สุวรรณธนะ Kerry PTNK001034026 17 มิ.ย. 2562
7 กฤติกา ประถมเสาร์ Kerry PTNK001034025 17 มิ.ย. 2562
8 ภารดี ธีรวิชชา Kerry ON68000018447 14 มิ.ย. 2562
9 จารุวรรณ พูลทรัพย์ Kerry TPLU001134107 13 มิ.ย. 2562
10 วิลาพร ไวยธิรา Kerry ED88794180TH,ED88794 13 มิ.ย. 2562
11 ศานตมล เสวกทรัพย์ Kerry TPLU001134105 13 มิ.ย. 2562
12 นพรัตน์ ลาภนิธิพร Kerry PTNK001031659 12 มิ.ย. 2562
13 ณัฐจิรา ศิริศรีมังกร Kerry PTNK001031657 12 มิ.ย. 2562
14 นางสาวจิรภัทร์ สายสู่ Kerry ON68000016509 11 มิ.ย. 2562
15 สำราญ สอนเลิศ Kerry ON68000016508 11 มิ.ย. 2562
16 มายด์ พลอยประสิทธิ์ Kerry PTNK001029462 10 มิ.ย. 2562
17 ฟากีรัน ดราฮิง Kerry PTNK001029461 10 มิ.ย. 2562
18 เอกสิทธิ์ เกียรติศิริกุล Kerry PTNK001028530 07 มิ.ย. 2562
19 วรวลัญช์ ปั้นเพ็ง Kerry PTNK001028525 07 มิ.ย. 2562
20 นิคม น้อยนาค Kerry PTNK001027988 07 มิ.ย. 2562
21 คาเรน มีดย์ Kerry ON68000014836 06 มิ.ย. 2562
22 นางสาวอรดี คำมณีจันทร์ Kerry ON68000014835 06 มิ.ย. 2562
23 อรรจพร กิติรัตน์ตระการ Kerry ON68000014834 06 มิ.ย. 2562
24 ลิขิต เรืองจรัส Kerry ON68000014511 05 มิ.ย. 2562
25 ขวัญกมล พระรามชัย Kerry ON68000014510 05 มิ.ย. 2562
26 ACCOUNTING(REXXAM) Kerry ON68000014508 05 มิ.ย. 2562
27 เทียรลดา คำยันต์ Kerry Line Man มารับ 04 มิ.ย. 2562
28 เอกพล ประภานุมาศ Kerry Line Man มารับ 04 มิ.ย. 2562
29 ร้านยาเภสัชกรณัฐ Kerry ON68000014015 04 มิ.ย. 2562
30 มณีรินทร์ ขจรพงษ์กีรติ Kerry ON68000013796 03 มิ.ย. 2562
31 ชัยยศ ประมาณ Kerry ON68000013795 03 มิ.ย. 2562
32 บุญรักษา Kerry PTNK001024081 03 มิ.ย. 2562
33 สุจิตรา Kerry PTNK001024080 03 มิ.ย. 2562
34 กวิสรา ศรธรรมลี Kerry PTNK001024082 03 มิ.ย. 2562
35 สุมนา ชลชลาธาร Kerry PTNK001024078 03 มิ.ย. 2562
36 นภสร ถิ่นพระบาท Kerry ON68000013211 31 พ.ค. 2562
37 ชุติพร พงษ์สุขเวชกุล Kerry ON68000013209 31 พ.ค. 2562
38 ramida Kerry PWET000505024 30 พ.ค. 2562
39 พรนารายณ์ ปรีชานนทการญจน์ Kerry PWET00006969 30 พ.ค. 2562
40 ชัยยศ ประมาณ Kerry PWET000505021 30 พ.ค. 2562
41 จรรยาณัฏฐ์ วงศ์ฟัก Kerry PWET000505018 30 พ.ค. 2562
42 ดาราวรรณ กีรติพิศาลกุล Kerry PWET000505022 30 พ.ค. 2562
43 นิอร อังกฏเสนา Kerry ON68000012463 29 พ.ค. 2562
44 พนิดา Kerry ON68000012460 29 พ.ค. 2562
45 อลิศ จินตภากร Kerry ON68000012451 29 พ.ค. 2562
46 ศุภรัตน์ วงษ์สาริกิจ Kerry ON68000012455 29 พ.ค. 2562
47 พิมพ์ตา พิบูลธรรม Kerry ON68000012457 29 พ.ค. 2562
48 ณัฐนันท์ ศิรินันท์ธนานนท์ Kerry มารับเอง 29 พ.ค. 2562
49 สดุดี เลิศกุลวัฒน์ Kerry PTNK001019510 28 พ.ค. 2562
50 รัตติยา ทัศคร Kerry PTNK001019513 28 พ.ค. 2562
51 เศกสิทธิ์ ธรรมศักดิ์ Kerry PTNK001019514 28 พ.ค. 2562
52 Yanathip juynoi Kerry PTNK001018218 27 พ.ค. 2562
53 ณัฏฐ์เอื้อ เตชพัฒนากร Kerry PTNK001018221 27 พ.ค. 2562
54 วิภาวิน Kerry PTNK001018224 27 พ.ค. 2562
55 ณัฏธิตา นันทกิจ Kerry PTNK001018217 27 พ.ค. 2562
56 ธัญกร พังสอาด Kerry PTNK001018222 27 พ.ค. 2562
57 นิธิกนก ศรีธีระปภา Kerry ON68000010831 24 พ.ค. 2562
58 ฐิติมา Kerry ON68000010832 24 พ.ค. 2562
59 พัชราภรณ์ พ่วงพลับ Kerry ON68000010830 24 พ.ค. 2562
60 บริษัท รชิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Kerry PTNK001015771 23 พ.ค. 2562
61 นีรกานต์ Kerry PTNK001015769 23 พ.ค. 2562
62 ณัฐจักร์ Kerry PTNK001015768 23 พ.ค. 2562
63 นายคม ยิบประดิษฐ์ Kerry PTNK001015770 23 พ.ค. 2562
64 พรพิมพ์ โอสถเจริญผล Kerry PTNK001014898 22 พ.ค. 2562
65 ฐิติมา Kerry PTNK001014902 22 พ.ค. 2562
66 วิชญาพร ทาทอง Kerry PTNK001014903 22 พ.ค. 2562
67 พิมลพรรณ Kerry PTNK001014899 22 พ.ค. 2562
68 สราวุฒิ Kerry PTNK001014901 22 พ.ค. 2562
69 นฤมล ขำหุ่น Kerry ส่งสินค้าเอง 22 พ.ค. 2562
70 อรอนงค์ ตลอดไชสงค์ Kerry PTNK001013556 21 พ.ค. 2562
71 อภิษฎา วีระประดิษฐ์ Kerry PTNK001013554 21 พ.ค. 2562
72 สุรีรัตน์ งามวงศ์น้อย Kerry PTNK001013552 21 พ.ค. 2562
73 พิมพ์อำไอ ลีละวัฒน์ Kerry PTNK001012168 20 พ.ค. 2562
74 บริษัท ทรีดี อินทีเรียส์ จำกัด Kerry PTNK001012171 20 พ.ค. 2562
75 ฐิติรัตน์ โรจนแสงชัย Kerry PTNK001012165 20 พ.ค. 2562
76 มนชยา ตันติกุลพงศ์ Kerry PTNK001012169 20 พ.ค. 2562
77 นพปกรณ์ ธีรเวชกุล Kerry PTNK001012170 20 พ.ค. 2562
78 สโรชา เหมหอมวงษ์ Kerry PTNK001012172 20 พ.ค. 2562
79 สุชาดา แก้วสุทธิ Kerry PTNK001012164 20 พ.ค. 2562
80 ฐิติมา Kerry PTNK001012163 20 พ.ค. 2562
81 นัยรัตน์ เหล่าประยูรศิริ Kerry PTNK001012167 20 พ.ค. 2562
82 บริษัท เอแจ๊ก ซัพพลายส์ จำกัด Kerry PTNK001012166 20 พ.ค. 2562
Engine by shopup.com