ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ญานิกา ภัทรสุภฤกษ์ Kerry PWET000458881 22 ก.พ. 2562
2 นางสาวอัฐภิญญา วันกิ่ง Kerry PWET000458882 22 ก.พ. 2562
3 สมชัย ปัตตนาภรณ์ Kerry PWET000458880 22 ก.พ. 2562
4 ปรศุ ประวิตร สวนสัน Kerry แมสเซนเจอร์ มารับ 22 ก.พ. 2562
5 นางสาว ชลธิชา ชูศรีทอง Kerry PTNK000938042 22 ก.พ. 2562
6 ดารารัตน์ แพงวาปี Kerry PTNK000938038 22 ก.พ. 2562
7 สุภัททา ทับทิมทอง Kerry PTNK000936710 21 ก.พ. 2562
8 วีรนันท์ โชควันอำนวย Kerry PTNK000936711 21 ก.พ. 2562
9 สุวิมล เทศชมภู Kerry PTNK000936712 21 ก.พ. 2562
10 วิลันดา พงษ์ระวีวงศา Kerry PTNK000936713 21 ก.พ. 2562
11 นฤมล ช่อผกาพันธ์ Kerry PTNK000936707 21 ก.พ. 2562
12 พนิตตา ธัญญวิจิตรกุล Kerry PTNK000936709 21 ก.พ. 2562
13 สรารัสมิ์ Kerry PTNK000934815 20 ก.พ. 2562
14 บริษัท ไทยเวย์ โปรดักส์ จำกัด Kerry PWET000456391 18 ก.พ. 2562
15 สุธีรา ธรรมรัตนานันท์ Kerry PTNK000933137 18 ก.พ. 2562
16 ภูมิภัทร ทยาวิวัฒน์ Kerry PTNK000933129 18 ก.พ. 2562
17 เบญจวรรณ สลุงอยู่ Kerry PTNK000933136 18 ก.พ. 2562
18 วัชราภรณ์ งามแสง Kerry ยะืา000933128 18 ก.พ. 2562
19 วรวรรณ เจริญสิทธิชัย Kerry PTNK000933131 18 ก.พ. 2562
20 สาธิยา เกียรติมหาคุณ Kerry PTNK000933132 18 ก.พ. 2562
21 ศศิชา จันทุรัตน์ Kerry PTNK000933135 18 ก.พ. 2562
22 เพ็ญประภา ภมรสุวรรณ Kerry PTNK000933130 18 ก.พ. 2562
23 มนฤดี ฟุ้งเฟื่อง Kerry PTNK000933134 18 ก.พ. 2562
24 บริษัท จีจีซี ทีดับบลิวเอ็น จำกัด Kerry PWET000454567 15 ก.พ. 2562
25 วรรณนิภา วันทนากร Kerry PWET000454564 15 ก.พ. 2562
26 นางสาว ชลธิชา ชูศรีทอง Kerry PWET000454563 15 ก.พ. 2562
27 สิตาพร ลิปยากร Kerry PWET000454565 15 ก.พ. 2562
28 วิชชุสิน สวัสดิรักษ์ Kerry PTNK000931038 15 ก.พ. 2562
29 ธีรัช ปริญญาเจริญกุล Kerry PTNK000931032 15 ก.พ. 2562
30 พรชนิตว์M Kerry PTNK000931035 15 ก.พ. 2562
31 ทิชากร โอภาพงพันธ์ Kerry PTNK000931034 15 ก.พ. 2562
32 บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เทรด จำกัด Kerry PTNK000930168 14 ก.พ. 2562
33 ปาจารย์ ชีวไมตรีวงศ์ Kerry PTNK000930165 14 ก.พ. 2562
34 ชลิดา ทิพย์บำรุง Kerry PTNK000930170 14 ก.พ. 2562
35 กัญจน์ณิชา ปักโคทานัง Kerry PTNK000930166 14 ก.พ. 2562
36 สิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ Kerry PTNK000929111 13 ก.พ. 2562
37 ทัศวรรณ อาภากฤษฎี Kerry PTNK000929109 13 ก.พ. 2562
38 ทิพย์รดา-บุญครอง Kerry PTNK000929110 13 ก.พ. 2562
39 อัจฉราภรณ์ ขุนพรม Kerry PTNK000929112 13 ก.พ. 2562
40 อรวรรณ ธัญเหม Kerry PTNK000929107 13 ก.พ. 2562
41 สุธีมา สวัสดิ์พงศ์พันธ์ Kerry PTNK000929108 13 ก.พ. 2562
42 บริษัท จีจีซี ทีดับบลิวเอ็น จำกัด Kerry PTNK000927989 12 ก.พ. 2562
43 อรวรรณ หลักพิพัฒน์ Kerry PTNK000927995 12 ก.พ. 2562
44 จักรพันธ์ แว่น Kerry PTNK000927994 12 ก.พ. 2562
45 อลิษา Kerry PTNK000927990 12 ก.พ. 2562
46 Rodjana Waenthong Kerry PWET000452485 11 ก.พ. 2562
47 วรรณิกา พัฒนโกวิท Kerry PWET000452479 11 ก.พ. 2562
48 ยมนา ฐินะกุล Kerry PWET000452475 11 ก.พ. 2562
49 บริษัทคิดส์อาร์มี่จำกัด (Kids plus) Kerry PWET000452472 11 ก.พ. 2562
50 ชนม์นิภา ผลหมู่ Kerry PWET000452469 11 ก.พ. 2562
51 พรนรินทร์ เสรีพาณิชย์การ Kerry PWET000452465 11 ก.พ. 2562
52 นาเดียร์ คงเส็น Kerry PWET000452462 11 ก.พ. 2562
53 สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล Kerry PWET000452458 11 ก.พ. 2562
54 อรยุดา เตารส Kerry PTNK000926328 11 ก.พ. 2562
55 สวรรยา เตชะศรีประเสริฐ Kerry PTNK000926325 11 ก.พ. 2562
56 Manassanan Kerry PTNK000924434 08 ก.พ. 2562
57 วิชิต นามสิงษา Kerry PTNK000924437 08 ก.พ. 2562
58 สุดารัตน์ ผาเงิน Kerry PTNK000924438 08 ก.พ. 2562
59 วลีรัตน์ ร้านอะไหล่โมบาย Kerry PTNK000924424 08 ก.พ. 2562
60 ธันยธรณ์ Kerry PTNK000924440 08 ก.พ. 2562
61 สุธาทิพย์ ช่วยปัด Kerry PTNK000924433 08 ก.พ. 2562
62 Watsamon Tanguam Kerry PTNK000924430 08 ก.พ. 2562
63 อกัณห์มณี ลียาชัย Kerry PTNK000924427 08 ก.พ. 2562
64 ขวัญศิริ บูรณประถาพันธุ์ Kerry PTNK000923189 07 ก.พ. 2562
65 กวินนาฏ รัตน์ศิริจันทร์ Kerry PTNK000923191 07 ก.พ. 2562
66 สรมนต์ เศรษฐวีรวัฒน์ Kerry PTNK000923187 07 ก.พ. 2562
67 ปนัสยา ชาติอิศรานุวัฒน์ Kerry PTNK000923192 07 ก.พ. 2562
68 นิซูไรณี หะยีอาซา Kerry PTNK000923194 07 ก.พ. 2562
69 ขวัญฤทัย บุญเลิศ Kerry PTNK000921897 06 ก.พ. 2562
70 วิทวัส ไชยวรรณ Kerry PTNK000921898 06 ก.พ. 2562
71 ธนทัต Kerry PTNK000921889 06 ก.พ. 2562
72 ขวัญจิต เนตรนาค Kerry PTNK000921882 06 ก.พ. 2562
73 ชนม์นิภา ผลหมู่ Kerry PTNK000921893 06 ก.พ. 2562
74 ธนิตา เขาดี Kerry PTNK000921899 06 ก.พ. 2562
75 อัจจิมา ปริกเพชร Kerry PTNK000921887 06 ก.พ. 2562
76 วิทยา ยางนอก Kerry PTNK000921884 06 ก.พ. 2562
77 ธันย์ชนก ปิงเมือง Kerry PTNK000921896 06 ก.พ. 2562
78 พิมณัฐฐา อั้งอติกานต์กุล Kerry PTNK000920619 06 ก.พ. 2562
79 ออม แย้มผล Kerry PTNK000920618 06 ก.พ. 2562
80 รัตนา หลังแท้ Kerry PTNK000919241 04 ก.พ. 2562
81 บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด Kerry PTNK000919246 04 ก.พ. 2562
82 ภูริชญา สงค์ประชา Kerry PTNK000918797 04 ก.พ. 2562
83 สุธาทิพย์ ช่วยปัด Kerry PTNK000918798 04 ก.พ. 2562
84 วิจิตรา Kerry PTNK000918800 04 ก.พ. 2562
85 อรวรรณ หลักพิพัฒน์ Kerry PTNK000918799 04 ก.พ. 2562
86 นางสาวสรวงสุดา วิเศษปั้น (ครูวิว) Kerry PTNK000916263 01 ก.พ. 2562
87 ขวัญจิต เนตรนาค Kerry PTNK000916265 01 ก.พ. 2562
88 อภิบาล Kerry PTNK000916266 01 ก.พ. 2562
89 บริษัท สยามคาสต์(ประเทศไทย) จำกัด Kerry PTNK000916268 01 ก.พ. 2562
90 ปิยธิดา ไพรระหง Kerry PTNK000916267 01 ก.พ. 2562
91 อัยลดา เนาวแก้ว Kerry มารับเอง 31 ม.ค. 2562
92 สำราญ สอนเลิศ Kerry PTNK000914897 31 ม.ค. 2562
93 Sukanya W. Kerry PTNK000914895 31 ม.ค. 2562
94 panchaporn pantasen Kerry PTNK000914898 31 ม.ค. 2562
95 ภาพินี เพ็ชรแก้ว Kerry PTNK000914903 31 ม.ค. 2562
96 ณัฐธยาน์ สามชม Kerry PTNK000914894 31 ม.ค. 2562
97 เบญจวรรณ ทองใบ Kerry PTNK000914901 31 ม.ค. 2562
98 ปณัฏฐ์ฐิณี โพธิยก Kerry PTNK000914896 31 ม.ค. 2562
99 ชลียา แดน​ศิลป์ Kerry PTNK000913552 30 ม.ค. 2562
100 วาทินี พาที Kerry PTNK000913550 30 ม.ค. 2562
101 ดลนภา แดงบุตรดี Kerry PTNK000913549 30 ม.ค. 2562
102 ทัศณียา สุขเกษร Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีให้ Croco เรียกไลน์แมนให้) PTNK000913551 30 ม.ค. 2562
103 ธันย์ชนก จังพานิช Kerry PTNK000912287 29 ม.ค. 2562
104 มาริษา ชัยประสิทธิ์ Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีให้ Croco เรียกไลน์แมนให้) PTNK000912288 29 ม.ค. 2562
105 ภัสณภรณ์ วังพงศ์สถาพร Kerry PWET000442890 28 ม.ค. 2562
106 บริษัท ชยกร โปรดักส์ เอ็นจิเนีย จำกัด Kerry PWET000442888 28 ม.ค. 2562
107 สุจิรา แสนโคตร Kerry PWET000442901 28 ม.ค. 2562
108 พชรพลอย เข็มทองคำ Kerry PWET000442896 28 ม.ค. 2562
109 คุณัญญา บุบผาชาติ Kerry PWET000442899 28 ม.ค. 2562
110 ระวีวรรณ จันทร์โส Kerry PWET000442893 28 ม.ค. 2562
111 ภูริชญา สาระกุล Kerry PWET000442904 28 ม.ค. 2562
112 จันทร์จิรา วงศ์กาชัย Kerry PWET000442898 28 ม.ค. 2562
113 วริศรา แสงจันทร์ Kerry PWET000442889 28 ม.ค. 2562
114 ธัญพร จิตทีปกร(mn) Kerry PWET000442895 28 ม.ค. 2562
115 พจนาถ งามกิจวณิชย์ Kerry PWET000442886 28 ม.ค. 2562
116 ณัชชา เกศจุฑาลักษณ์ Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีลูกค้าเรียก Line Man มารับเอง) Line Man มารับ 28 ม.ค. 2562
117 นันทวัลล์ ด้วงแสง Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีให้ Croco เรียกไลน์แมนให้) PWET000442906 28 ม.ค. 2562
118 กัญญารัตน์ ไชยอุดม Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีให้ Croco เรียกไลน์แมนให้) PWET000442902 28 ม.ค. 2562
119 ธันย์ชนก ภัทรพงศ์พันธ์ Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีลูกค้าเรียก Line Man มารับเอง) แมสเซนเจอร์ มารับ 25 ม.ค. 2562
120 ศุภชัย สมกมลสกุล Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีให้ Croco เรียกไลน์แมนให้) PWET000441685 25 ม.ค. 2562
121 พัชมน Kerry PWET000441678 25 ม.ค. 2562
122 รัชนี ไชยภักดี Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีลูกค้าเรียก Line Man มารับเอง) PWET000441677 25 ม.ค. 2562
123 วุฒิวัฒน์ ปานะนิล Kerry PWET000441681 25 ม.ค. 2562
124 มงคล อภิจิตรชัยโชติ Line Man (เฉพาะ จ-ศ) เก็บเงินปลายทาง (กรณีลูกค้าเรียก Line Man มารับเอง) แมสเซนเจอร์ มารับ 25 ม.ค. 2562
125 นันทภัทร ภูมิกรสกุลศิริ Kerry PTNK000908752 25 ม.ค. 2562
126 กรรณิกา​ เสนสีทอง Kerry PTNK000908747 25 ม.ค. 2562
127 อาริยา ชะนะจิตร์รัตน์ Kerry PTNK000908740 25 ม.ค. 2562
128 ณัฐปรีชา หมอกมีชัย Kerry PTNK000908734 25 ม.ค. 2562
Engine by shopup.com