ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 สุภัทรา ลุนไชยา Alpha / Kerry PTNK001294396 18 ก.ย. 2563
2 บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่ Alpha / Kerry ALP015805289 17 ก.ย. 2563
3 พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล Alpha / Kerry ALP015805288 17 ก.ย. 2563
4 บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด (พี่แป้น) Alpha / Kerry ALP015805287 17 ก.ย. 2563
5 สายธาร Alpha / Kerry ALP015805286 17 ก.ย. 2563
6 สร้อยฟ้า สีสมุทร Alpha / Kerry PTNK001294093 17 ก.ย. 2563
7 ประภารัตน์ Alpha / Kerry ALP015805284 15 ก.ย. 2563
8 ศิริพร เจนเกษตรกร Alpha / Kerry ALP015805285 15 ก.ย. 2563
9 บริษัท คฤษ-ศรารัตน์ จำกัด Alpha / Kerry ON68000372944 14 ก.ย. 2563
10 บริษัท บอสัน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด Alpha / Kerry ON68000372946 14 ก.ย. 2563
11 ลภัสรดา วิธิศุภกร Alpha / Kerry ON68000372947 14 ก.ย. 2563
12 นายพัฒนเดช ผดุงรัตน์ Alpha / Kerry ALP015805281 11 ก.ย. 2563
13 บริษัท จาคานา จำกัด Alpha / Kerry ALP015805280 11 ก.ย. 2563
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) Alpha / Kerry PTNK001291042 10 ก.ย. 2563
15 กุณฑิกาญจน์ ตรีระพงศ์ Alpha / Kerry PTNK001291040 10 ก.ย. 2563
16 ปิยะพงศ์ ศิริมงคล Alpha / Kerry ED330712728TH 10 ก.ย. 2563
17 ณิชา คุณาดิเรกวงศ์ Alpha / Kerry ALP015805278 09 ก.ย. 2563
18 พจนา สว่างจิตร Alpha / Kerry ALP015805277 09 ก.ย. 2563
19 อรพิศา โพธาธนายง Alpha / Kerry PTNK001289747 08 ก.ย. 2563
20 กษมา แก้วแสง Alpha / Kerry PTNK001289641 07 ก.ย. 2563
21 มาลัยวีณ์ แสวงผล Alpha / Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ALP015805274 07 ก.ย. 2563
22 รัศมี ตั้งอรุณสันติ Alpha / Kerry ALP015805272 07 ก.ย. 2563
23 ชนิตา เนียมทอง Alpha / Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ALP015805273 07 ก.ย. 2563
24 มาริสา ฮิดะกะ Alpha / Kerry ON68000365279 03 ก.ย. 2563
25 อัญชนา สัจจพุทธวงค์ Alpha / Kerry PTNK001288236 02 ก.ย. 2563
26 วี.เค.คอมเมิร์ซ Alpha / Kerry ALP015805271 01 ก.ย. 2563
27 ณัฐนรี ใจดี Alpha / Kerry ON68000363740 01 ก.ย. 2563
28 สุกัญญา วังราช Alpha / Kerry ALP015805270 01 ก.ย. 2563
29 กฤษณา สุวรรณธนะ Alpha / Kerry PTNK001287129 31 ส.ค. 2563
30 อภันตรี โอชะกุล Alpha / Kerry PTNK001287128 31 ส.ค. 2563
31 พัชราภรณ์ พ่วงพลับ Alpha / Kerry ON68000360189 27 ส.ค. 2563
32 ลลิตา อภินาวิน Alpha / Kerry ALP015805266 27 ส.ค. 2563
33 คุณากร คำมั่น Alpha / Kerry ALP015805267 27 ส.ค. 2563
34 สินีนาถ ศรีรักษา Alpha / Kerry ON68000358920 26 ส.ค. 2563
35 ภาพินี เพ็ชรแก้ว Alpha / Kerry ON68000358921 26 ส.ค. 2563
36 สุวรรณารักษ์ วาปีโส Alpha / Kerry ALP015805263 25 ส.ค. 2563
37 พร้อมลักษณ์ พูนพิพัฒน์ Alpha / Kerry ALP015805262 25 ส.ค. 2563
38 สิริวรรณ ศาลางาม Alpha / Kerry ALP015805261 25 ส.ค. 2563
39 ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์ Alpha / Kerry PTNK001284674 24 ส.ค. 2563
40 สัชฌุกร ยอดเรือน (คุณโจว/คุณนินจา) Alpha / Kerry ALP015805256 21 ส.ค. 2563
41 รัตนา ศรีเอี่ยมตระกูล Alpha / Kerry ALP015805257 21 ส.ค. 2563
42 ธันย์ชนก Alpha / Kerry ALP015805258 21 ส.ค. 2563
43 Panuwat Jamnarnwej Alpha / Kerry ALP015805260 21 ส.ค. 2563
44 หทัยชนก Alpha / Kerry PWET000659542 20 ส.ค. 2563
Engine by shopup.com