ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ยอดขวัญ พอกพูน EMS ED572336626TH 12 ต.ค. 2561
2 วีริยา EMS ED572336586TH 12 ต.ค. 2561
3 พัชญมนต์ เลศอาวุธ EMS ED572336590TH 12 ต.ค. 2561
4 เสมอ สุขผุย EMS ED572336612TH 12 ต.ค. 2561
5 ปรียาภา ร้อยกรแก้ว EMS ED572336609TH 12 ต.ค. 2561
6 แอนท์ EMS มารับเอง 12 ต.ค. 2561
7 บริษัท รชิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด EMS ED580010201TH 12 ต.ค. 2561
8 kidakan EMS ED580010100TH 12 ต.ค. 2561
9 ณิชากร ปักษา EMS ED580010192TH 12 ต.ค. 2561
10 นพรัตน์ เกตุภูษา EMS ED580010127TH 12 ต.ค. 2561
11 สุจารี จันทร์นุ่ม EMS ED580010161TH 12 ต.ค. 2561
12 ศศิธร สมาธิ EMS ED580010158TH 12 ต.ค. 2561
13 นางสาวศวรรยา ศรีจุลฮาต EMS ED580010135TH 12 ต.ค. 2561
14 พิชชาอร ถวิลวงษ์ EMS ED580010215TH 12 ต.ค. 2561
15 ราชาวดี พุทธวรรณ EMS ED580010144TH 12 ต.ค. 2561
16 พรนารายณ์ ปรีชานนทกาญจน์ EMS ED580010189TH 12 ต.ค. 2561
17 นฤมล มะลิวงษ์ EMS ED580010175TH 12 ต.ค. 2561
18 ชัยพล แสงงาม EMS ED572383921TH 12 ต.ค. 2561
19 กันยารัตน์ สันติกุล EMS ED572383935TH 12 ต.ค. 2561
20 ปณิดา เกิดโภคา EMS ED572383949TH 12 ต.ค. 2561
21 รวงสุวรรณ พรเจริญมุสิกุล EMS ED572381568TH 11 ต.ค. 2561
22 นารี จองชัยสกุลเดช EMS ED572381585TH 11 ต.ค. 2561
23 อดิศักดิ์ จันดีเลาะ EMS ED572381510TH 11 ต.ค. 2561
24 งามพิศ ณ นคร EMS ED572381554TH 11 ต.ค. 2561
25 วาริศา EMS ED572381537TH 11 ต.ค. 2561
26 ชญาพร อัศวินปรีชา EMS ED572381523TH 11 ต.ค. 2561
27 อุษณีย์ บุญจันทร์ EMS ED572333939TH 10 ต.ค. 2561
28 พร้อมลักษณ์ พูนพิพัฒน์ EMS ED572333899TH 10 ต.ค. 2561
29 waranya EMS ED572333871TH 10 ต.ค. 2561
30 นางสาวภูสุดา ใจงาม EMS ED572333925TH 10 ต.ค. 2561
31 อภิขญา กงกุล EMS ED572333885TH 10 ต.ค. 2561
32 จิลาวัลย์ บุญเกิด EMS ED572333868TH 10 ต.ค. 2561
33 สุวรรณี นิลเวช EMS ED572333911TH 10 ต.ค. 2561
34 วิชุดา ส่องแสง EMS ED572333908TH 10 ต.ค. 2561
35 น.ส.มนัสชนก มีทองคำ EMS ED572333854TH 10 ต.ค. 2561
36 จริยา หล่อศิลาทอง EMS ED572333942TH 10 ต.ค. 2561
37 นางสาว ภิรัฐกรณ์ เกิดทรง EMS ED572307704TH 09 ต.ค. 2561
38 ปราณปรียา แผลงเดชา EMS ED572307721TH 09 ต.ค. 2561
39 อรสุดา เทิดรัตนพงศ์ EMS ED572307718TH 09 ต.ค. 2561
40 วนิดา ราแก้ว EMS ED572307695TH 09 ต.ค. 2561
41 น.ส.พรปรีณ์ จันสุข EMS EV845714508TH 09 ต.ค. 2561
42 ทยิดา EMS EV845726395TH 09 ต.ค. 2561
43 ฉัตรมงคล EMS EV845714511TH 09 ต.ค. 2561
44 ธนภรณ์ ชีทรัพย์เจริญ EMS EV845726404TH 09 ต.ค. 2561
45 มณฑิชา อัศวเวชมงคล EMS EV845714437TH 09 ต.ค. 2561
46 ณิตระดี สนสุภา EMS EV845714454TH 09 ต.ค. 2561
47 จินตนันท์ เจริญวัย EMS EV845714471TH 09 ต.ค. 2561
48 ณัฐพิชญ์ธิดา มาลีัพันธุ์ EMS EV845714445TH 09 ต.ค. 2561
49 คุณสมใจ แก่นจันทร์ EMS EV845714468TH 09 ต.ค. 2561
50 ปิยะรัตน์ ปรีชาพลสิทธิ์ EMS EV845714499TH 09 ต.ค. 2561
51 อภิชัย ศิริสวัสดิ์วัฒนา EMS EV845714423TH 09 ต.ค. 2561
52 ปรียาภรณ์ ตันสกุล EMS EV845714485TH 09 ต.ค. 2561
53 นายธนภูมิ ศรีสกุล EMS EV845714410TH 09 ต.ค. 2561
54 ฉัฐยา เวชประเสริฐ EMS ED572340285TH 08 ต.ค. 2561
55 กุลภรณ์ สุขเจริญ EMS ED572340197TH 08 ต.ค. 2561
56 จริยา หล่อศิลาทอง EMS ED572340271TH 08 ต.ค. 2561
57 จีรายุทธ ท่าไม้สุข EMS ED572340254TH 08 ต.ค. 2561
58 นุจรี ธรรมเวที EMS ED572340245TH 08 ต.ค. 2561
59 พัชศนียา แจ้งคล้ายคม EMS ED572340268TH 08 ต.ค. 2561
60 ภรภัทรา ไพศาลรัตนานุกูล EMS ED572340299TH 08 ต.ค. 2561
61 ไพลิน สรฤทยางกูร EMS ED572340308TH 08 ต.ค. 2561
62 วันชัย อึ้งอร่าม EMS ED572340311TH 08 ต.ค. 2561
63 นนทพงศ์ กวีวรรณเจริญ EMS ED572340210TH 08 ต.ค. 2561
64 พลอยไพลิน หนุนภักดี EMS ED572340237TH 08 ต.ค. 2561
65 นางสาวอุษณย์ บุญจันทร์ EMS ED572340223TH 08 ต.ค. 2561
66 ณัฐปรีชา หมอกมีชัย EMS ED572323344TH 05 ต.ค. 2561
67 ศิริรัตน์ ชัยวัฒนากุลกิจ EMS ED572323327TH 05 ต.ค. 2561
68 เจริญขวัญ หลีเส็น EMS ED572323335TH 05 ต.ค. 2561
69 นางสาว วรรณภา เวียงไชย EMS ED564386166TH 04 ต.ค. 2561
70 ศรีภัทรา ขวัญเมือง EMS ED564386078TH 04 ต.ค. 2561
71 อุษา ทรายเพชร EMS ED564386081TH 04 ต.ค. 2561
72 สิริลักษณ์ เชื้อบ้านเกาะ EMS ED564386033TH 04 ต.ค. 2561
73 รติชา หิริโอตัปปะ EMS ED564386020TH 04 ต.ค. 2561
74 กัณญภัทร จินวงศ์ EMS ED564386104TH 04 ต.ค. 2561
75 นายจิรพัฒนื เกษตรตระการ EMS ED564386064TH 04 ต.ค. 2561
76 ณัฐพนธ์ เสือฝ้าย EMS ED564386047TH 04 ต.ค. 2561
77 น.ส.จุฑาพร เสนาจิตร EMS ED564386118TH 04 ต.ค. 2561
78 นางสาว จิตสุภา อัครปัญญา EMS ED564386152TH 04 ต.ค. 2561
79 ชนามาศ ธะวิชัย EMS ED564386135TH 04 ต.ค. 2561
80 ศิริพร ศรีภูริจรรยา EMS ED564386121TH 04 ต.ค. 2561
81 ลี กังสดาล EMS ED564357624TH 03 ต.ค. 2561
82 นพวรรณ์ ติยวรนันท์ EMS ED564357641TH 03 ต.ค. 2561
83 กาญจนา วงษ์ถนอม EMS ED564357598TH 03 ต.ค. 2561
84 ชญาพร สมประสงค์ EMS ED564357607TH 03 ต.ค. 2561
85 ณัฐกานต์ กูลณรงค์ EMS ED564357584TH 03 ต.ค. 2561
86 บริษัท รักษา อินดัสเตรียล จำกัด EMS ED564357540TH 03 ต.ค. 2561
87 ปรียาพร สืบสังข์ EMS ED564357638TH 03 ต.ค. 2561
88 บริษัท ชยกร โปรดักส์ เอ็นจิเนีย จำกัด EMS ED564357553TH 03 ต.ค. 2561
89 ธมน สมัครโมสร EMS ED564357575TH 03 ต.ค. 2561
90 สุชาดา คุปตศิลา EMS ED564357615TH 03 ต.ค. 2561
91 oatwon EMS ED564343302TH 02 ต.ค. 2561
92 ขัตติยา หิรัญโต EMS ED564343280TH 02 ต.ค. 2561
93 จุฑารัตน์ หลวงบำรุง EMS ED564343316TH 02 ต.ค. 2561
94 นายธนภูมิ ศรีสกุล EMS ED564343276TH 02 ต.ค. 2561
95 ประกายธรรม ภาระเวช EMS ED564343293TH 02 ต.ค. 2561
96 ศจี หวองวิทยา EMS ED564325330TH 01 ต.ค. 2561
97 สุเมธี อินกัณฑ์ EMS ED564325290TH 01 ต.ค. 2561
98 นายอารีย์ นิสภนันต์ EMS ED564325269TH 01 ต.ค. 2561
99 ธนิตา นิสภนันต์ EMS ED564325269TH 01 ต.ค. 2561
100 ร้าน 29 ฟาร์มาซี EMS ED564325343TH 01 ต.ค. 2561
101 พรรษมน ผดุงกุล EMS ED564325365TH 01 ต.ค. 2561
102 ปกาศิต การกระสัง EMS ED564325374TH 01 ต.ค. 2561
103 สมิตา EMS ED564325255TH 01 ต.ค. 2561
104 อนัญญา บ่อพลอย EMS ED564325388TH 01 ต.ค. 2561
105 วิจิตรา วารีรัตนโรจน์ EMS ED564325238TH 01 ต.ค. 2561
106 รัชฎาภรณ์ แช่มช้อย EMS ED564325357TH 01 ต.ค. 2561
107 จุติณัฏฐ์ สัตยาภิรักษ์ EMS ED564325241TH 01 ต.ค. 2561
108 อรุโณทัย วงศ์ใหญ่ EMS ED564325272TH 01 ต.ค. 2561
109 มนตรี บุตรพระพรหม EMS ED564325431TH 01 ต.ค. 2561
110 Jiravee Ves EMS ED56432505TH 01 ต.ค. 2561
111 ชัชชญา กล่องจิตร์ EMS ED564325286TH 01 ต.ค. 2561
112 พิสิษฐิยา EMS ED564325391TH 01 ต.ค. 2561
113 ตติยา เจริญพร EMS ED564325428TH 01 ต.ค. 2561
114 รัฐภรณ์ ธัญญกุลสัจจา EMS ED564325445TH 01 ต.ค. 2561
115 ศศิประภา เมืองแก้ว EMS ED564325414TH 01 ต.ค. 2561
116 อุษารัตน์ สุนทรา EMS ED564325459TH 01 ต.ค. 2561
117 ศุภลักษณ์ อินต๊ะเครือ EMS ED564325462TH 01 ต.ค. 2561
118 พรสุข จิตชาญวิชัย EMS ED554458800TH 28 ก.ย. 2561
119 ณัฐวรรณ เอี่ยมเด่นดวง EMS ED554458756TH 28 ก.ย. 2561
120 วิทัญญ์ จันโท EMS ED554458813TH 28 ก.ย. 2561
121 ณัฐชยา เดชมา EMS ED554458827TH 28 ก.ย. 2561
122 กมลวัฒน์ สิมมา EMS ED554458773TH 28 ก.ย. 2561
123 นรินทร สุกใส EMS ED554458787TH 28 ก.ย. 2561
124 ทิพย์สุคนธ์ นิลถนอม EMS ED554458795TH 28 ก.ย. 2561
125 รัตนพร เกียรติบำรุง EMS ED554458858TH 28 ก.ย. 2561
126 สุจิตตา ราตรี EMS ED554458835TH 28 ก.ย. 2561
127 บริษัทโกลด์สตาร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายจำกัด EMS ED554458875TH 28 ก.ย. 2561
128 ปิยาภา D EMS ED554458844TH 28 ก.ย. 2561
129 นพวรรณ์ ติยวรนันท์ EMS ED564311242TH 27 ก.ย. 2561
130 ญาดา ศรีลัญจกาญจน์ EMS ED564311313TH 27 ก.ย. 2561
131 สลักจิตร รุ่งธีรวัฒนานนท์ EMS ED564311295TH 27 ก.ย. 2561
132 รุจิรา มั่นคงนุกูล EMS ED564311256TH 27 ก.ย. 2561
133 พรพิมพ์ โอสถเจริญผล EMS ED564311260TH 27 ก.ย. 2561
134 ณิชชาวีณ์ สิทธิวัฒนาวิศาล EMS ED564311239TH 27 ก.ย. 2561
135 นวพร โคกกรวด EMS ED564311273TH 27 ก.ย. 2561
136 คุณชุติมา / คุณพิกุล ทรัพย์ประเสริฐ EMS ED564311327TH 27 ก.ย. 2561
137 สุทธิมน ณรงค์ชัยสฤษดิ์ EMS ED564311335TH 27 ก.ย. 2561
138 นางสาว หทัยชนก จารเขื่อง EMS ED554478058TH 26 ก.ย. 2561
139 วิศรุต กาญจนจารุรัตน์ EMS ED554478075TH 26 ก.ย. 2561
140 อาภาพร ผ่อนเจริญ EMS ED554478044TH 26 ก.ย. 2561
141 จุไรรัตน์ เกิดวิเศษสิงห์ EMS ED554478000TH 26 ก.ย. 2561
142 ภัณฑิรา ประภาศิตสิลป์ EMS ED554478027TH 26 ก.ย. 2561
143 พิมพ์ณิชา ปัณณวัฒนานันท์ EMS ED554478089TH 26 ก.ย. 2561
144 Thunyapat EMS ED554478013TH 26 ก.ย. 2561
145 Jirevee Ves EMS ED554477993TH 26 ก.ย. 2561
146 สิริภา ฤทธิกุลสิทธิชัย EMS ED554478092TH 26 ก.ย. 2561
147 ณัฐณิชา มหาวรรณ์ EMS ED554478035TH 26 ก.ย. 2561
148 ชุติกาญจน์ จันทวี EMS EV737698845TH 25 ก.ย. 2561
149 รุจิรา อภิวัฒน์ชัชวาลย์ EMS EV737698862TH 25 ก.ย. 2561
150 ขนิษฐา วะโรหะ EMS EV737698859TH 25 ก.ย. 2561
151 ลัฎภา แก้วก่า EMS ED554473047TH 24 ก.ย. 2561
152 ภูริยา ทิพย์กำจรวงศ์ EMS ED554473166TH 24 ก.ย. 2561
153 กิตสรา เมตตา EMS ED554473197TH 24 ก.ย. 2561
154 ชนนิการ ตันติวนิชย์เจริญ EMS ED554473183TH 24 ก.ย. 2561
155 Somsak Leelang EMS ED554473152TH 24 ก.ย. 2561
156 สุธีมา สวัสดิ์พงศ์พันธ์ EMS ED554473055TH 24 ก.ย. 2561
157 สิริลักษณ์ เชื้อบ้านเกาะ EMS ED554473206TH 24 ก.ย. 2561
158 ปภาวดี พรสวัสดิ์ EMS ED554473170TH 24 ก.ย. 2561
159 อาณัติ สืบสายเชื้อ EMS ED554473149TH 24 ก.ย. 2561
160 ลัดดา เติมโยธา EMS ED554473081TH 24 ก.ย. 2561
161 นพวรรณ หงษ์หยก EMS ED554473121TH 24 ก.ย. 2561
162 รุ้งนภา รุ่งสว่าง EMS ED554473118TH 24 ก.ย. 2561
163 ปิยาภา D EMS ED554473104TH 24 ก.ย. 2561
164 Pimpipat Dhanakornthitiwat EMS ED554473135TH 24 ก.ย. 2561
165 วิยะดา พันทะมนต์ EMS ED554473095TH 24 ก.ย. 2561
166 วิลาวัลย์ ศรนุวัตร EMS ED554473078TH 24 ก.ย. 2561
167 บริษัท ยะลาปลาทอง จำกัด EMS ED554473064TH 24 ก.ย. 2561
168 บุษยากร EMS ED554444859TH 21 ก.ย. 2561
169 นางชนัญญา อาชาพานิช EMS ED554444814TH 21 ก.ย. 2561
170 นางธนิตา นิสภนันต์ EMS ED554444831TH 21 ก.ย. 2561
171 รัศมี ตั้งอรุณสันติ EMS ED554444845TH 21 ก.ย. 2561
172 จิรัฐิ์ติยาภรณ์ อุปัญญ์ EMS ED554444805TH 21 ก.ย. 2561
173 นพวรรณ์ ติยวรนันท์ EMS ED554444862TH 21 ก.ย. 2561
174 กนกอร ใบตระกูล EMS ED554444876TH 21 ก.ย. 2561
175 นายธนภูมิ ศรีกุล EMS ED554444828TH 21 ก.ย. 2561
176 รุจิรา มั่นคงนุกูล EMS EV737672318TH 20 ก.ย. 2561
177 สุทธิมน ณรงค์ชัยสฤษดิ์ EMS EV737672349TH 20 ก.ย. 2561
178 ฐิติมา ลิ้มอุปถัมภ์ EMS EV737672295TH 20 ก.ย. 2561
179 คุณดลนภา แดงบุตรดี EMS EV737672335TH 20 ก.ย. 2561
180 Marisa pimlee EMS EV737672321TH 20 ก.ย. 2561
181 พิมพ์ณภัท โรจน์วรชวลิต EMS EV737672304TH 20 ก.ย. 2561
182 บริษัทโกลสตาร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายจำกัด EMS ED548862706TH 19 ก.ย. 2561
183 วนิดา หงษ์มีเสียงศรี EMS ED548862666TH 19 ก.ย. 2561
184 ทิพาวสุ วินัยจรูญ EMS ED548862768TH 19 ก.ย. 2561
185 รติชา หิริโอตัปปะ EMS ED548862635TH 19 ก.ย. 2561
186 รัตนาพร สงวนทรัพย์ EMS ED548862649TH 19 ก.ย. 2561
187 มัณฑนา เจริญสว่าง EMS ED548862697TH 19 ก.ย. 2561
188 นนทพงศ์ กวีวรรณเจริญ EMS ED548862737TH 19 ก.ย. 2561
189 Thanramon EMS ED548862621TH 19 ก.ย. 2561
190 สมาน รอดเงิน EMS ED548862723TH 19 ก.ย. 2561
191 ณัฐพล รุ่งสว่าง EMS ED548862652TH 19 ก.ย. 2561
192 ศรัญญา มงคลสิทธิ์ EMS ED548862710TH 19 ก.ย. 2561
193 กรกนก EMS ED548862670TH 19 ก.ย. 2561
194 อนุสรา งามดี EMS ED548862683TH 19 ก.ย. 2561
195 พิมพ์นารา สุขวิบูลย์ EMS ED548862745TH 19 ก.ย. 2561
196 กรองทอง หวังดี EMS ED545596992TH 18 ก.ย. 2561
197 มิรันตี นิมิตกุล EMS ED545596989TH 18 ก.ย. 2561
198 ณัฐพนธ์ เสือฝ้าย EMS ED554420336TH 17 ก.ย. 2561
199 Pimnicha Pannawattananan EMS ED554420225TH 17 ก.ย. 2561
200 ดอกคูณ แสงงาม EMS ED554420319TH 17 ก.ย. 2561
201 อัสชญา เตียวสมบูรณ์กิจ EMS ED554420305TH 17 ก.ย. 2561
202 สำราญ สอนเลิศ EMS ED554420322TH 17 ก.ย. 2561
203 อนงค์ภัทร์ ฐานุพลพัฒน์ EMS ED554420146TH 17 ก.ย. 2561
204 อรญา หนูทอง EMS ED554420203TH 17 ก.ย. 2561
205 นลินทิพย์ EMS ED554420185TH 17 ก.ย. 2561
206 นพวรรณ เอกสุวีรพงษ์ EMS ED554420265TH 17 ก.ย. 2561
207 กฤติยา เตชะผาสุขสันติ EMS ED554420296 17 ก.ย. 2561
208 ลลิตา จำเริญพัฒน์ EMS ED554420251TH 17 ก.ย. 2561
209 อภิวัฒน์ รัตนชาติชัย EMS ED554420234TH 17 ก.ย. 2561
210 อัชพรรณ ปิญชากุล EMS ED554420279TH 17 ก.ย. 2561
211 วณิชชา ฐิตะดิลก EMS ED554420115TH 17 ก.ย. 2561
212 รุ้งลาวัลย์ EMS ED554420217TH 17 ก.ย. 2561
213 ณัฐรดา เรขะนิธินาถ EMS ED554420340TH 17 ก.ย. 2561
214 ภาพพินี เพ็ชรแก้ว EMS ED554420129TH 17 ก.ย. 2561
215 พงษ์กฤษฎ์ เทียนครบ EMS ED554420132TH 17 ก.ย. 2561
216 ทิพย์วดี EMS ED554420163TH 17 ก.ย. 2561
217 Natz EMS ED554420150TH 17 ก.ย. 2561
Engine by shopup.com