ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ชัยพล แสงงาม Kerry ON68000103112 19 พ.ย. 2562
2 ปิยะมาศ แก้วศรีคราม Kerry ON68000103111 19 พ.ย. 2562
3 กนกอร ใบตระกูล Kerry ON68000103113 19 พ.ย. 2562
4 Rodjana Waenthong Kerry PTNK001153616 18 พ.ย. 2562
5 Mr. Tantikorn Pichpibul Kerry PTNK001153613 18 พ.ย. 2562
6 บริษัท เอแจ๊ก ซัพพลายส์ จำกัด Kerry ON68N00002079 15 พ.ย. 2562
7 นฤมล ขำหุ่น Kerry ON68000101675 15 พ.ย. 2562
8 อาณัติ สืบสายเชื้อ Kerry ON68000101673 15 พ.ย. 2562
9 ปริญภัขร เทียนทอง Kerry PTNK001152517 15 พ.ย. 2562
10 Nittda Ekkananuwong Kerry PTNK001152519 15 พ.ย. 2562
11 บุศริน พิพัฒน์สมบัติ Kerry PTNK001152521 15 พ.ย. 2562
12 สุพัตรา สมนาม Kerry PWETS00000065 14 พ.ย. 2562
13 พัสตราภรณ์ Kerry PWET000564022 14 พ.ย. 2562
14 Somsak Leelang Kerry PWET000564021 14 พ.ย. 2562
15 วิวัฒน์ บุญสูง Kerry PWET000564020 14 พ.ย. 2562
16 ภัทรานิษฐ์ ไชยวัณณ์ Kerry EI415632424TH 13 พ.ย. 2562
17 น.ส. ศุภธิดา นฤปิยะกุล Kerry EI415632415TH 13 พ.ย. 2562
18 บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Kerry PTNK001151086 13 พ.ย. 2562
19 รดามณี กันศรีนวกุล Kerry PTNK001151087 13 พ.ย. 2562
20 เกศินี จิรวณิชชากร Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001151084 13 พ.ย. 2562
21 จิราภา ศรีรัตน์ Kerry PTNK001151089 13 พ.ย. 2562
22 บอล Kerry ON68000099283 12 พ.ย. 2562
23 ณัฐกานต์ รักธรรม Kerry ON68000099281 12 พ.ย. 2562
24 ฐิติมา เรืองกูล Kerry PTNK001149388 11 พ.ย. 2562
25 ณัฐปรีชา หมอกมีชัย Kerry PTNK001149386 11 พ.ย. 2562
26 จันทร์ศรี มีนสุข Kerry PTNK001149372 11 พ.ย. 2562
27 ปรียาภรณ์ ตันสกุล Kerry PTNK001147889 08 พ.ย. 2562
28 วนิดา ชูแก้ว Kerry PTNK001147892 08 พ.ย. 2562
29 ภูมิภัทร ทยาวิวัฒน์ Kerry PTNK001147890 08 พ.ย. 2562
30 คุณครู นันทพร จุลมกร Kerry PTNK001147196 07 พ.ย. 2562
31 สมชัย ปัตตนาภรณ์ Kerry PTNK001147197 07 พ.ย. 2562
32 วรวลัญช์ ปั้นเพ็ง Kerry PTNK001147199 07 พ.ย. 2562
33 เมธิณี Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001147198 07 พ.ย. 2562
34 จิตาภา อาทรเกตุ Kerry PTNK001147195 07 พ.ย. 2562
35 pramote Kerry ON68000096118 06 พ.ย. 2562
36 เบญญา Kerry PTNK001145853 05 พ.ย. 2562
37 ยุภา โคบุตร Kerry PTNK001145851 05 พ.ย. 2562
38 ศิริกัญญา อินทรัตน์ Kerry PTNK001145850 05 พ.ย. 2562
39 สรมนต์ เศรษฐวีรวัฒน์ Kerry PTNK001145848 05 พ.ย. 2562
40 ประจักษ์ Kerry PTNK001145849 05 พ.ย. 2562
41 บริษัทแอดวานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด Kerry มารับเอง 04 พ.ย. 2562
42 ฉัตรนรินทร์ ช้างแก้ว Kerry PTNK001144937 04 พ.ย. 2562
43 พิมลา บัวชุม Kerry PTNK001144941 04 พ.ย. 2562
44 สุวิมล เสนาะพิน Kerry PTNK001144939 04 พ.ย. 2562
45 ณัฎฐ์ธนัน จรัญวงศ์ Kerry PTNK001144938 04 พ.ย. 2562
46 คุณวรพจน์ ศิวิโรจน์ Kerry ON68000093385 01 พ.ย. 2562
47 วิทวัส ไชยวรรณ Kerry PTNK001142956 31 ต.ค. 2562
48 นายเมธี พันธุ์วราทร Kerry PTNK001142955 31 ต.ค. 2562
49 บริษัท จูเคน (ประเทศไทย) จำกัด Kerry ON68000092287 30 ต.ค. 2562
50 ชนิดา ชุ่มจันทร์จิรา Kerry ON68000092286 30 ต.ค. 2562
51 อรวรรณ สอนประดิษฐ Kerry ON68000092284 30 ต.ค. 2562
52 Chayadon Sakoonon Kerry ON68000092283 30 ต.ค. 2562
53 บริษัทแอดวานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด Kerry มารับเอง 29 ต.ค. 2562
54 นภัส จันทร์ขาว Kerry PTNK001141421 29 ต.ค. 2562
55 อรพรรณ​ บุญชูวงศ์ Kerry PTNK001141418 29 ต.ค. 2562
56 นิด Kerry Line Man มารับ 29 ต.ค. 2562
57 มาสสุภา แก้วกายา Kerry PTNK001140550 28 ต.ค. 2562
58 รุ่งทิพย์ โนรี Kerry PTNK001140549 28 ต.ค. 2562
59 เอนก พลชำนาญ Kerry PTNK001140548 28 ต.ค. 2562
60 โสภิตา รัตนโกศล Kerry PTNK001140547 28 ต.ค. 2562
61 หรรษา Kerry PTNK001140546 28 ต.ค. 2562
62 นันทิญา ทองปลิว Kerry PTNK001140545 28 ต.ค. 2562
63 นิด Kerry Line Man มารับ 24 ต.ค. 2562
64 Lisette Leuthard Kerry ON68000089306 24 ต.ค. 2562
65 ศราวุธ จันทวี Kerry PTNK001138232 22 ต.ค. 2562
66 ชุติไชย วิวัฒน์บุตรสิริ Kerry PTNK001137923 22 ต.ค. 2562
67 ฐาสกุนต์ กานตานันทะ Kerry PTNK001136921 21 ต.ค. 2562
68 ปิยธิดา มะลารัมย์ Kerry PTNK001136929 21 ต.ค. 2562
69 พิพัฒน์ พิทยาวาณิชย์ Kerry PTNK001136935 21 ต.ค. 2562
70 รังสิน กฤตลักษณ์ Kerry PTNK001136927 21 ต.ค. 2562
71 มณฑล ทรัพย์สำราญ Kerry PTNK001136924 21 ต.ค. 2562
72 ณิชชา กัลยารัตน์ Kerry PTNK001136919 21 ต.ค. 2562
73 นารี จองชัยสกุลเดช Kerry PTNK001136930 21 ต.ค. 2562
Engine by shopup.com